Zicht op vakantieparken

Waarom dit dashboard?

Veel vakantieparken kunnen voldoen aan de huidige eisen van de consument en daarmee aantrekkelijk blijven voor toerisme en recreatie. Maar sommige parken kunnen op een gegeven moment een ander publiek gaan trekken, soms met dubieuze bedoelingen. Die vakantieparken lopen het risico misbruikt te worden voor criminele activiteiten. Dit dashboard bevat analyses die meer inzicht geven in dit risico. Verschillende partijen kunnen hiermee de preventieve bestrijding van misbruik van vakantieparken versterken.

Lees meer over het dashboard

Bekijk ook de folder

Deelproject van Zicht op Ondermijning

Het project Zicht op Ondermijning - Vakantieparken is ontstaan als deelproject van het samenwerkingsverband Zicht op Ondermijning. De uitgangspunten en werkwijze van beide initiatieven zijn dan ook vergelijkbaar. Er wordt ook deels gebruik gemaakt van dezelfde data.

Ga naar de website Zicht op Ondermijning

Toepassing in de praktijk

Een kenmerk van vakantieparkadressen is dat er soms weinig toezicht en sociale controle is. Die vakantieparken kunnen makkelijker worden misbruikt voor bijvoorbeeld hennepkwekerijen, illegale opslag, of als ontmoetingsplaats voor criminelen. Dit dashboard draagt bij aan betere inzichten in dit soort fenomenen. Provincies, gemeenten en RIEC's kunnen die inzichten gebruiken om preventieve maatregelen te nemen tegen misbruik van vakantieparken.
Voorbeelden van die maatregelen zijn:

 • Vakantieparken met een verhoogd risico weer aantrekkelijker maken voor ondernemers.
 • Bestemmingsplannen zodanig aanpassen dat vakantieparken minder aantrekkelijk worden voor misbruik, bijvoorbeeld door ze niet te ver van woonwijken te ontwikkelen.
 • Op vakantieparken met een verhoogd risicoprofiel (extra) aanwezig zijn met handhaving en/of controles uitvoeren.

Voor het opstellen van beleid is informatie gewenst op laag regionaal niveau. Voor zover mogelijk zijn cijfers tot op het niveau van de gemeente samengesteld. Cijfers op laag regionaal niveau zijn helaas niet altijd mogelijk vanwege te kleine aantallen en de geheimhoudingsregels van het CBS.

Startpagina

Deze pagina geeft de uitkomsten op zes kernindicatoren over vakantieparken voor de gekozen regio (provincie, COROP-gebied of gemeente). Op deze manier kan er snel een eerste inzicht worden verkregen hoe het ervoor staat in jouw regio. Het is hierbij ook mogelijk om tot drie referentieregio's te kiezen waarmee je de uitkomsten kunt vergelijken. Lees meer in een korte uitleg. Wil je meer gedetailleerde uitkomsten? Ga dan naar de verschillende analysepagina's via de linkjes onder de figuren of via de menubalk aan de linkerkant.
Loading...
Ga naar analyse
Loading...
Ga naar analyse
Loading...
Ga naar analyse
Loading...
Ga naar analyse
Loading...
Ga naar analyse
Loading...
Ga naar analyse

Inleiding

Op het dashboard Zicht op Ondermijning - Vakantieparken worden analyses gepresenteerd die inzicht geven in het risico dat vakantieparken mogelijk gebruikt worden voor ondermijnende criminaliteit. Het is belangrijk om de uitkomsten van deze analyses in de juiste context te plaatsen en ook te bespreken met relevante betrokken partijen uit de praktijk en beleid (lees meer in de folder). Denk hierbij onder andere aan de volgende punten:

Aantal vakantieparken

De provincies zijn verantwoordelijk voor de aanlevering van bestanden met de vakantieparkadressen waarop de cijfers in dit dashboard zijn gebaseerd. Idealiter bevatten deze bestanden alle vakantieparken met alle relevante adressen achter de slagboom. Echter nog niet vakantieparken en adressen achter de slagboom zijn goed in beeld in deze bestanden. Omdat het bij de interpretatie van de uitkomsten belangrijk is om hier rekening mee te houden geeft onderstaande figuur een overzicht van het aantal aangeleverde vakantieparken per provincie, Corop-gebied of gemeente met daarbij informatie over het aantal adressen achter de slagboom. Dit geeft een kader waar de uitkomsten op zijn gebaseerd.

Loading...

Definitie vakantieparken

In dit onderzoek worden huisjesterreinen met centrale verhuur, huisjesterreinen zonder centrale verhuur en kampeerterreinen tot de vakantieparken gerekend. Dit betekent dat hotels, hostels, pensions, groepsaccomodaties, losse vakantiehuizen, B&B’s en jachthavens niet worden meegenomen in de cijfers. Meer over de definitie is terug te lezen onder Verdiepende informatie.

COROP-gebieden

De uitkomsten worden in dit dashboard gepresenteerd op provincie-, COROP- en waar mogelijk gemeenteniveau. De COROP-indeling is een regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. Het is een cluster van één of meer aangrenzende gemeenten in dezelfde provincie, ontworpen voor regionaal onderzoek. Er worden 40 COROP-gebieden onderscheiden. Deze indeling in 40 gebieden vormt niveau 3 van de Europese NUTS-indeling.

Analyses

In het dashboard zijn analyses opgenomen over verschillende indicatoren die inzicht kunnen geven in mogelijke problemen en ondermijnende criminaliteit op vakantieparken. Hieronder wordt per indicator kort toegelicht wat de inzichten van deze analyses kunnen zijn.

Ingeschreven personen

Sommige gemeenten staan permanente bewoning op een vakantiepark toe. Soms mag het niet volgens het bestemmingsplan, maar wordt het door gemeenten gedoogd. Mensen kunnen verschillende redenen hebben om op een vakantiepark te gaan wonen. Het kan bijvoorbeeld een tijdelijke oplossing zijn bij een verbouwing of na een echtscheiding of een optie voor bedrijven om arbeidsmigranten te huisvesten. Mensen kunnen er ook voor kiezen om op een vakantiepark te gaan wonen omdat daar vaak minder toezicht en sociale controle is. Daarmee kan het aantal ingeschreven personen op een vakantieparkadres een mogelijke indicatie zijn voor ondermijnende criminaliteit.

Het aantal ingeschreven personen vormt ook de basis voor andere analyses in dit dashboard, zoals het aantal verdachten van een misdrijf (dat staat ingeschreven op een vakantieparkadres) en het aantal mensen met problematische schulden (dat staat ingeschreven op een vakantieparkadres).

Incidenten

Het aantal incidenten dat door de politie is geregistreerd op een vakantieparkadres kan een indicatie zijn van criminele activiteiten op die locatie. Daarbij is het interessant om ook te kijken naar geografische verschillen. Komen er in bepaalde regio’s juist meer of minder incidenten voor op vakantieparken? En wat kan daar de mogelijke reden voor zijn? De incidenten worden ook onderverdeeld naar type misdrijf. Zo kan onder meer worden bepaald of bepaalde criminele activiteiten op vakantieparken (in bepaalde gebieden?) relatief vaak voorkomen. En welke preventieve (beleids)maatregelen dan kunnen worden genomen om de criminaliteit op vakantieparken terug te dringen.

Verdachten

Het beeld bestaat dat het mogelijk aantrekkelijk is voor criminelen om op een vakantiepark te gaan wonen omdat daar het toezicht en de sociale controle vaak minder is dan in een reguliere woning. Een analyse kan duidelijk maken of dit beeld klopt en of er ook geografische verschillen zijn. Hierbij wordt gekeken naar het aantal personen dat recent verdachte is geweest van een misdrijf en staat ingeschreven op een vakantiepark. Waar mogelijk zijn de cijfers uitgesplitst naar type misdrijf, zodat ook duidelijk wordt of vakantieparken een bepaald soort criminelen aantrekt.

Problematische schulden

Mensen met problematisch schulden kunnen vaak geen huis kopen en lastig aan een huurwoning komen. Misschien zijn ze vanwege schulden wel op straat gezet. Een (goedkoop) verblijf op een vakantiepark kan voor deze groep een interessant c.q. noodzakelijk alternatief zijn. Problematische schulden zijn vaak onderdeel van multiproblematiek binnen een gezin. Wanneer een gezin dan ook op een vakantiepark woont, kunnen zij extra kwetsbaar zijn om betrokken te raken bij criminele activiteiten. Daarom is het interessant om te kijken hoe vaak een inschrijving op een vakantieparkadres voor komt in combinatie met problematische schulden. En of hier geografische verschillen in bestaan.

Eigenaarschap

Vakantiewoningen kunnen in eigendom zijn van een particulier of een bedrijf, waaronder het vakantiepark zelf. Een vakantiepark kan ervoor kiezen om kavels te verkopen aan bewoners van het vakantiepark. Dit wordt uitponden genoemd en kan mogelijk het risico op verpaupering verhogen. Uitponden levert de eigenaar op de korte termijn geld op, maar kan op de lange termijn problemen veroorzaken. Vooral als de eigenaar geen controle meer heeft over de verhuur is het onduidelijk wie er in een vakantiehuisje verblijft en wat er gebeurt. Bovendien wordt het voor een eigenaar na verkoop van de kavels moeilijker om te investeren in het terrein. Daarnaast bestaat er een risico dat vakantiewoningen worden gebruikt voor witwassen omdat er minder controle is op de financiering van vakantiewoningen. Door (kenmerken van de) eigenaren van vakantiewoningen in beeld te brengen kan inzicht worden verkregen in de risico’s voor onder andere uitponden en witwassen.

Bedrijven

Naast personen kunnen ook bedrijven geregistreerd staan op een vakantieparkadres. Het is logisch als dit bedrijven zijn die je op een vakantiepark verwacht zoals het vakantiepark zelf, horeca of een parksupermarkt. Het komt echter ook voor dat andere soorten bedrijven geregistreerd staan op een vakantieparkadres. Door in beeld te brengen hoe vaak bedrijven staan ingeschreven op een vakantieparkadres en wat voor bedrijven dit zijn kan onderzocht worden of er (bedrijfs)activiteiten op vakantieparken plaatsvinden die te maken kunnen hebben met ondermijnende criminaliteit.

Arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten vormen in principe geen risicofactor voor ondermijnende criminaliteit maar zijn wel een kwetsbare groep. Vakantieparken worden soms gebruikt voor de (tijdelijke) huisvesting van arbeidsmigranten. Cijfers over het aantal arbeidsmigranten ingeschreven op een vakantieparkadres kunnen inzicht geven in arbeidsmigranten die mogelijk kwetsbaar zijn voor onder andere uitbuiting of andere ondermijnende criminaliteit. Ook geeft het inzicht in regio’s waar veel arbeidsmigranten werken dus waar mogelijk veel behoefte is aan huisvesting van arbeidmigranten op vakantieparken.

Kenmerken adresinschrijving

Er zijn verschillende redenen waarom mensen op een vakantiepark wonen. Sommigen wonen er kortdurend ter overbrugging bij een scheiding of verbouwing. Of er kan sprake zijn van de tijdelijke vestiging van (arbeids)migranten. Anderen wonen er meer permanent omdat ze geen gepaste reguliere woonruimte kunnen vinden. Dit kan per vakantiepark of regio verschillen. De cijfers op deze pagina geven meer inzicht in het type bewoning en dynamiek op vakantieparken. Is bijvoorbeeld de gemiddelde inschrijvingsduur laag en komen er veel verhuismutaties voor in een bepaalde regio op vakantieparken dan kan dat duiden op veel tijdelijke bewoning, bijvoorbeeld van arbeidsmigranten. De verschillende typen bewoning zijn op verschillende manieren kwetsbaar voor ondermijnende problematiek.

Ingeschreven personen

Per provincie, COROP-gebied en gemeente wordt getoond hoeveel mensen stonden ingeschreven op een vakantieparkadres. Dit is in beeld gebracht voor de periode 2019-2022. Je kan ook zien hoe het beeld is voor mensen met specifieke achtergrondkenmerken, zoals leeftijd en geslacht. Lees meer in een korte uitleg of extra verdiepende informatie. Lees de inleiding als je wilt weten waarom deze indicator iets zegt over ondermijnende criminaliteit op vakantieparken.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Aandachtspunten

Voor een juiste interpretatie van de uitkomsten is het belangrijk om rekening te houden met de volgende punten:

Geen onderscheid naar gebruiksfunctie

Het is mede afhankelijk van het bestemmingsplan van een gemeente of permanente bewoning op een vakantiepark is toegestaan. Als een object op een vakantiepark toch een woonbestemming heeft, is permanente bewoning toegestaan. Geldt er een recreatiebestemming, dan is dat normaliter niet het geval. Zelfs in dat geval is het mogelijk dat bewoning gedoogd wordt door de gemeente. Voor dergelijke situaties wordt niet gecorrigeerd in dit onderzoek. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen woningen met of zonder recreatiebestemming en met of zonder woonfunctie. Het gaat puur om het geteld aantal personen dat staat ingeschreven op een adres gelegen op een vakantiepark, ongeacht de functie van het object op dat adres.

Alleen geregistreerde bewoning

Niet-geregistreerde (permanente) bewoning op vakantieparken blijft per definitie buiten beeld in deze aanpak gebaseerd op registers. Zo is het bijvoorbeeld pas verplicht om je in te schrijven als ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP) als je langer dan 4 maanden in Nederland komt wonen.

Verschil Landelijke Monitor Leegstand

Voor de afbakening van vakantieparken heeft het CBS in dit onderzoek gewerkt met adressenbestanden van derden. In de Landelijke Monitor Leegstand van het CBS werd ook aandacht geschonken aan recreatiewoningen. Daarbij worden onder meer de bestanden Bodemgebruik en Top10NL ingezet. Bodemgebruik is een digitaal topografisch bestand waarin het CBS het bodemgebruik in Nederland bijhoudt. TOP10NL, dat wordt bijgehouden door het Kadaster, is op dezelfde geometrische leest geschoeid en deelt het bodemgebruik op vergelijkbare wijze in. Deze verschillende aanpakken in de Landelijke Monitor Leegstand en dit onderzoek kunnen tot verschillende uitkomsten leiden.

Analyse

De ingeschreven personen op vakantieparken worden gepresenteerd in zowel absolute aantallen als in het aandeel van de totale bevolking (percentage). Zo kan worden bekeken in welke regio’s de meeste personen zijn in geschreven op een vakantieparkadres en of dit relatief veel is in verhouding tot de totale bevolking.

Daarnaast zijn een aantal achtergrondkenmerken van deze personen in beeld gebracht. Het gaat hier om de kenmerken:

 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Positie in het huishouden
 • Verblijfsduur
 • Sociaal economische categorie (nog niet beschikbaar voor 2022)
 • Inkomen van het huishouden (nog niet beschikbaar voor 2022)

Er kan gekozen worden om de uitkomsten per specifiek kenmerk te tonen, bijvoorbeeld alleen voor een bepaalde leeftijdscategorie. Daarnaast kan de verdeling van de populatie op een vakantiepark worden vergeleken met die van de totale bevolking op de verschillende achtergrondkenmerken. Wonen er bijvoorbeeld relatief meer ouderen op een vakantiepark?

Populatie

De populatie wordt gevormd door alle personen die op het peilmoment (1 januari van het verslagjaar) woonachtig waren op een adres in één van de vakantieparken zoals aangeleverd door de provincies. Het maakt niet uit hoe lang ze ingeschreven staan. Een deel van het aantal ingeschreven personen bestaat dus uit mensen die tijdelijk op een vakantiepark wonen; bijvoorbeeld die in een grote verbouwing zitten of in een scheiding liggen.

Methode

Het CBS heeft lijsten met adressen op vakantieparken in de betreffende regio’s ontvangen. Om deze adressen te kunnen koppelen aan de personen die ingeschreven staan op die adressen, zijn de adressen in een eerste stap versleuteld. Voor de versleuteling zijn de volgende variabelen nodig: de postcode in zes tekens, het huisnummer en eventueel de huisnummertoevoeging en huisletter.

De uitkomsten brengen personen in beeld die ingeschreven staan op een vakantieparkadres. Als uitgangspunt zijn daarvoor populatiebestanden uit de Basisregistratie Personen (BRP) op de betreffende peilmomenten gebruikt. Van deze personen zijn de woonadressen via de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) in beeld gebracht. Het betreft adressen van verblijfsobjecten én stand- en ligplaatsen (niet-verblijfsobjecten). Na identificatie van de adressen behorende bij de vakantieparken, zijn de personen vervolgens geïdentificeerd die staan ingeschreven op een adres op een vakantiepark.

Voor de indeling in provincies, COROP-gebieden en gemeenten is gebruik gemaakt van de regionale indeling van 1-1-2021.

Bronbestanden

Voor het samenstellen van de cijfers over de ingeschreven personen is gebruik gemaakt van de volgende bronbestanden:

 • Provinciebestanden vakantieparkadressen
 • Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Inkomen huishoudens
 • Sociaaleconomische categorie (SECMBUS)
 • Migratiekenmerken van personen (GBAMIGRATIEJJJJBUSVV)

Een beschrijving van de deze bronnen is terug te vinden op dit dashboard onder Verdiepende informatie.

Incidenten

Per provincie, COROP-gebied en gemeente worden de incidenten getoond dat door de politie is geregistreerd op een vakantieparkadres in de periode 2016-2022. Je kan hierbij kiezen voor twee invalshoeken: 1) de incidenten op een vakantiepark t.o.v. alle incidenten in de regio, of 2) een bepaald type incidenten op een vakantiepark t.o.v. alle incidenten op een vakantiepark. De uitkomsten worden ook weergegeven voor verschillende typen misdrijven. Lees meer in een korte uitleg of extra verdiepende informatie. Lees de inleiding als je wilt weten waarom deze indicator iets zegt over ondermijnende criminaliteit op vakantieparken.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Aandachtspunten

Voor een juiste interpretatie van de uitkomsten is het belangrijk om rekening te houden met de volgende punten:

Definitie incidenten

Het betreft hier geregistreerde incidenten door de politie waarbij een proces-verbaal is opgemaakt en een adres is geregistreerd. Deze incidenten hoeven niet door personen op de betreffende adressen te zijn gepleegd, maar enkel dat het incident hier heeft plaatsgevonden en is geregistreerd. De bewoners kunnen dus ook het slachtoffer van een incident zijn. Verder kunnen op één adres meerdere misdrijven zijn geregistreerd, waardoor dit adres meerdere keren in de cijfers kan voorkomen.

Type misdrijven

De geregistreerde misdrijven zijn ingedeeld in zeven categorieën op basis van de hoofdcategorieën in de Standaardclassificatie Misdrijven van de Politie (2010). Hierbij zijn wel een aantal categorieën samengevoegd of extra uitgesplitst:

 • Vermogensmisdrijven zijn opgesplitst in twee categorieën: Vermogensmisdrijven m.b.t. diefstal en Overige vermogensmisdrijven.
 • De categorieën ‘Misdrijven overige wetten’ en ‘Misdrijven WvSr (Wetboek van strafrecht) (overig)’ zijn samengevoegd tot de categorie ‘Misdrijven overig’.

Verkeersmisdrijven

Verkeersmisdrijven worden in dit onderzoek niet tot misdrijven meegerekend. Adressen waar alleen verkeersmisdrijven zijn geregistreerd worden niet meegeteld in de cijfers. Wanneer er naast verkeersmisdrijven ook één van de andere typen misdrijven zijn geregistreerd zal het adres wel worden meegeteld in de cijfers.

Analyse

Het aantal incidenten op vakantieparken en in de regio worden in absolute aantallen weergegeven. Verder kan er gekozen worden voor twee verschillende invalshoeken: 1) Per type misdrijf wordt getoond wat het aandeel is van de incidenten op een vakantiepark ten opzichte van alle incidenten in een regio, 2) Per type misdrijf wordt getoond welk aandeel deze categorie uitmaakt van het totaal aantal geregistreerde incidenten op een vakantiepark. Zo kan worden vastgesteld welk type misdrijven relatief vaker geregistreerd worden op vakantieparkadressen in een betreffende regio.

Populatie

De populatie wordt gevormd door alle objecten die op het peilmoment in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) geregistreerd stonden. Hierbinnen zijn de adressen vastgesteld die op dat peilmoment op een vakantiepark stonden volgend op de vakantieparkadressen die door de provincies zelf zijn aangeleverd. Het dashboard bevat momenteel gegevens over tien provincies: Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Deze tien provincies hebben een bestand geleverd met de vakantieparkadressen in hun provincie dat bruikbaar was voor dit onderzoek.

Aangezien de misdrijven over de perioden van 2016-2022 zijn geregistreerd, zou het kunnen dat een object waar het incident is geregistreerd nog geen vakantieparkadres was op het punt van de registratie, maar dit wel op een later tijdstip is geworden.

Methode

Het CBS heeft lijsten met vakantieparkadressen in de bovengenoemde provincies ontvangen. Deze adressen zijn eerst versleuteld op basis van de postcode in zes tekens, het huisnummer, de huisnummertoevoeging en huisletter. Deze versleutelde adressen zijn vervolgens gekoppeld aan de objecten die geregistreerd staan in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) als adressen van verblijfsobjecten én stand- en ligplaatsen (niet-verblijfsobjecten). Met behulp van de geregistreerde incidenten is vervolgens vastgesteld hoe vaak en welk type misdrijf er op elk uniek adres afzonderlijk is geregistreerd in de periode 2016-2022.

De eindcijfers zijn altijd gebaseerd op informatie over ten minste drie vakantieparken van minstens drie verschillende eigenaren (moederbedrijven). De getoonde aantallen zijn afgerond op het dichtstbijzijnde tiental. Percentages worden afgerond op hele getallen.

Voor de indeling in provincies, COROP-gebieden en gemeenten is gebruik gemaakt van de regionale indeling van 1-1-2021.

Bronbestanden

Voor het samenstellen van de cijfers over de ingeschreven personen is gebruik gemaakt van de volgende bronbestanden:

 • Provinciebestanden vakantieparkadressen
 • Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Bestand met incidenten (alle adressen waar in een bepaald jaar een misdrijf is geregistreerd in het registratiesysteem BVI van de Nationale Politie).

Een beschrijving van de deze bronnen is terug te vinden op dit dashboard onder Verdiepende informatie.

Verdachten

Per provincie, COROP-gebied en gemeente wordt het aantal verdachten getoond dat door de politie is geregistreerd en op een vakantieparkadres woont. Daarnaast worden de uitkomsten ook weergegeven voor verschillende persoonskenmerken. Lees meer in een korte uitleg of extra verdiepende informatie. Lees de inleiding als je wilt weten waarom deze indicator iets zegt over ondermijnende criminaliteit op vakantieparken.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Bovenstaande figuren hebben betrekking op unieke verdachten: een persoon wordt slechts 1 keer meegeteld als verdachte, ongeacht of diegene 1 of meerdere keren verdacht is van een misdrijf. In onderstaande figuur ('Verdenkingen naar type misdrijf') worden alle verdenkingen van een misdrijf meegeteld. Bijvoorbeeld: wanneer een persoon zowel verdacht is van een drugsmisdrijf en een geweldsmisdrijf, dan worden beide verdenkingen meegeteld.
Loading...

Aandachtspunten

Voor een juiste interpretatie van de uitkomsten is het belangrijk om rekening te houden met de volgende punten:

Definitie verdachte

Het betreft hier personen die worden geregistreerd en tegen wie een redelijk vermoeden van schuld van een misdrijf bestaat. Het is onbekend of de persoon vervolgens wordt veroordeeld voor het misdrijf.

Unieke verdachten

In dit onderdeel wordt het aantal unieke verdachten weergegeven. Wanneer een persoon verdachte is geweest van meer dan één misdrijf, dan wordt deze persoon slechts één keer meegeteld.

Aantal verdenkingen

In dit onderdeel wordt het aantal verdenkingen van een misdrijf weergegeven. Wanneer een persoon verdachte is geweest van meer dan één misdrijf, dan worden alle verdenkingen van deze persoon meegeteld.

Samenvoegen categorieën van type misdrijven

 • Vermogensmisdrijven zijn opgesplitst in twee categorieën: Vermogensmisdrijven m.b.t. diefstal en Overige vermogensmisdrijven.
 • De categorieën ‘Misdrijven overige wetten’ en ‘Misdrijven WvSr (Wetboek van strafrecht) (overig)’ zijn samengevoegd tot de categorie ‘Misdrijven overig’.

Verkeersmisdrijven

Verkeersmisdrijven worden in dit onderzoek niet tot de misdrijven gerekend. Personen die alleen verdacht zijn geweest van een verkeersmisdrijf worden niet meegenomen. Wanneer een persoon naast een verkeersmisdrijf ook verdachte is geweest van een ander type misdrijf, dan wordt dit andere type misdrijf wel meegeteld.

Gemeenteniveau

Cijfers op gemeenteniveau zijn niet beschikbaar voor de uitsplitsingen naar persoonskenmerk, het aantal keer verdacht of type misdrijf. Dit vanwege te kleine aantallen.

Analyse

Unieke verdachten

Het aantal unieke verdachten worden zowel in absolute aantallen als in het aandeel van de totale bevolking (percentage) gepresenteerd. Daarnaast wordt het aantal unieke verdachten uitgesplitst naar eenmalig verdachte te zijn geweest of twee keer of vaker verdachte te zijn geweest. Zo kan het aantal personen die staan ingeschreven op een vakantieparkadres én verdachte zijn van een misdrijf worden bekeken per regio. Ook kan dit aantal worden vergeleken met de totale bevolking. Daarnaast zijn een aantal achtergrondkenmerken van deze personen in beeld gebracht. Het gaat hier om de kenmerken:

 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Positie in het huishouden
 • Sociaal economische categorie
 • Inkomen van het huishouden
 • Verblijfsduur Er kan gekozen worden om de uitkomsten per specifiek kenmerk te tonen, bijvoorbeeld alleen voor de mannen.

Aantal verdenkingen

Het aantal verdenkingen wordt hier naar type misdrijf gepresenteerd. Daarnaast wordt per combinatie van regio, periode en categorie van het achtergrondkenmerk de verdeling van het aantal verdenkingen weergegeven. Ook in dit onderdeel zijn de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd, positie in het huishouden, sociaal economische categorie, inkomen van het huishouden en verblijfsduur meegenomen.

Populatie

De populatie wordt gevormd door alle personen die op het peilmoment (1 januari van het verslagjaar) woonachtig waren op een adres in één van de vakantieparken zoals aangeleverd door de provincies. Het maakt niet uit hoe lang ze ingeschreven staan. Een deel van de aantal ingeschreven personen bestaat dus uit personen die tijdelijk op een vakantiepark wonen. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die in een grote verbouwing zitten of in scheiding liggen. De totale bevolking betreft de wettelijke vastgestelde bevolking op peilmoment 1 januari van het gekozen verslagjaar.

Methode

Het CBS heeft lijsten met adressen op vakantieparken in de betreffende regio’s ontvangen. Om deze adressen te kunnen koppelen aan de personen die ingeschreven staan op die adressen, zijn de adressen in een eerste stap versleuteld. Voor de versleuteling zijn de volgende variabelen nodig: de postcode in zes tekens, het huisnummer, de huisnummertoevoeging en huisletter.

De uitkomsten brengen personen in beeld die staan ingeschreven op een adres op een vakantiepark. Als uitgangspunt zijn daarvoor populatiebestanden uit de Basisregistratie Personen (BRP) op de betreffende peilmomenten gebruikt. Van deze personen zijn de woonadressen via de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) in beeld gebracht. Het betreft adressen van verblijfsobjecten én stand- en ligplaatsen (niet-verblijfsobjecten). Na identificatie van de adressen behorende bij vakantieparken, zijn vervolgens de personen geïdentificeerd die staan ingeschreven op een adres op een vakantiepark.

Voor de indeling in provincies, COROP-gebieden en provincies is gebruik gemaakt van de regionale indeling van 1-1-2021.

Om te bepalen of een persoon verdachte is van een misdrijf, wordt voor de populatie van personen van 16 jaar en ouder naar periodes van vier jaar teruggekeken. Voor het peilmoment 2020 wordt dus gekeken of een persoon verdachte van een misdrijf is geweest in de periode 2012 t/m 2015 en de periode 2016 t/m 2019. Voor personen jonger dan 16 jaar geldt dat er naar periodes van twee jaar wordt teruggekeken. Voor deze personen geldt dat er wordt gekeken naar de periode 2014 t/m 2015 en de periode 2018 t/m 2019.

Bronbestanden

Voor het samenstellen van de cijfers over de ingeschreven personen is gebruik gemaakt van de volgende bronbestanden:

 • Provinciebestanden vakantieparkadressen
 • Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Bestand met verdachten (alle personen die in een bepaald jaar voorkomen in het registratiesysteem BVI van de Nationale Politie).

Een beschrijving van de deze bronnen is terug te vinden op dit dashboard onder Verdiepende informatie.

Problematische schulden

Per provincie, COROP-gebied en gemeente wordt het aandeel personen getoond dat staat ingeschreven op een vakantieparkadres en problematische schulden heeft. Je kunt ook een uitsplitsing maken op verschillende achtergrondkenmerken van de personen. Lees meer in een korte uitleg of extra verdiepende informatie. Lees de inleiding als je wilt weten waarom deze indicator iets zegt over ondermijnende criminaliteit op vakantieparken.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Aandachtspunten

Voor een juiste interpretatie van de uitkomsten is het belangrijk om rekening te houden met de volgende punten:

Smalle definitie problematische schulden

Schuldenaren zijn in het huidige onderzoek afgebakend op basis van de smalle definitie van problematische schulden afkomstig uit het SZW project ‘Schuldenproblematiek in beeld’. Onder deze smalle definitie behoren personen die voldoen aan ten minste één van de volgende criteria:

 • Volgt een WSNP-traject;
 • Heeft ten minste zes maanden de zorgpremie niet betaald;
 • Een betalingsachterstand van een Wet Mulder-boete bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) heeft waarvan de tweede aanmaning ten minste twee maanden openstaat, of zich al in een ernstigere wanbetalersfase bevindt. Daarnaast moet het openstaande bedrag in totaal minimaal 50 euro zijn;
 • Heeft langer dan 27 maanden een toeslagschuld van totaal minimaal 50 euro openstaan bij de Belastingdienst;
 • Heeft langer dan 15 maanden een schuld van totaal minimaal 50 euro voor overige belastingaanslagen openstaan bij de Belastingdienst;
 • Heeft een belastingschuld die in de 12 maanden voor het peilmoment oninbaar is geleden;
 • Heeft een betalingsachterstand bij DUO van 3 maanden of langer en van minimaal 270 euro.

In deze smalle definitie zit dus geen informatie over bijvoorbeeld schulden die geregistreerd zijn bij het BKR (minnelijk traject of geregistreerde betalingsachterstand) of Centraal Curatele en Bewindregister (CCBR). Verder gaat het in deze definitie alleen over problematische schulden. Het hebben van een hypotheek of lening hoort hier dus niet bij.

Alleen geregistreerde bewoning

Voor deze vraag is er wederom alleen gekeken naar personen die in het BRP staan ingeschreven op een vakantieparkadres. Niet-geregistreerde (permanente) bewoning op vakantieparken blijft per definitie buiten beeld in deze aanpak gebaseerd op registers. Zo is het bijvoorbeeld pas verplicht om je in te schrijven als ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP) als je langer dan 4 maanden in Nederland komt wonen.

Analyse

Het aantal personen met problematische schulden op vakantieparken worden gepresenteerd in zowel absolute aantallen als in het aandeel van de totale bevolking (percentage). Zo kan worden bekeken in welke provincies, COROP-gebieden of gemeenten de meeste personen met schulden wonen op een vakantieparkadres en of dit relatief veel is in verhouding tot het totale aantal bewoners.

Persoonlijke schulden en huishoudens met schulden

Er wordt zowel gerapporteerd of iemand zelf een problematische schuld op naam heeft staan (Persoonlijke schuld), en of de persoon in een huishouden woont met problematische schulden (huishoudens met schulden).

Vergelijking perioden

Er kan gekozen worden voor twee verschillende perioden in het dashboard: januari 2018 tot oktober 2020 en januari 2018 tot oktober 2021. Voor de eerste periode (1-1-2018 tot 1-10-2020) gaat om de populatie ingeschreven in de BRP op 1-1-2020 en voor de tweede periode (1-1-2018 tot 1-10-2020) gaat het om de populatie ingeschreven in de BRP op 1-1-2021. Deze perioden zijn niet goed met elkaar te vergelijken omdat voor de eerste periode er op vier peilmomenten (1-1-2018, 1-1-2019, 1-1-2020 en 1-10-2020) gekeken wordt of iemand problematische schulden heeft en voor de tweede periode op zes peilmomenten (1-1-2018, 1-1-2019, 1-1-2020, 1-10-2020, 1-1-2021 en 1-10-2021).

Langdurige schulden

Voor deze personen en huishoudens is er verder vastgesteld of er op één van de peilmomenten, een problematische schuld geregistreerd stond en ook of er op elk van deze peilmomenten een schuld geregistreerd stond. Bij deze laatste groep gaat het dus om of de betreffende persoon langdurig te maken heeft gehad met problematische schulden.

Kenmerken

Alle resultaten worden verder ook nog gerapporteerd over groepen personen op basis van bepaalde achtergrondkenmerken. Het gaat hier om de kenmerken:

 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Positie in het huishouden
 • Sociaal economische categorie
 • Inkomen van het huishouden
 • Verblijfsduur

Er kan gekozen worden om de uitkomsten per specifiek kenmerk te tonen. Daarnaast kan de verdeling van de populatie op vakantieparken worden vergeleken met die van de totale bevolking op de verschillende achtergrondkenmerken. Wonen er bijvoorbeeld relatief meer ouderen met schulden op een vakantiepark?

Populatie

De populatie wordt gevormd door alle personen van 18 jaar of ouder die op het peilmoment (1-1-2020 of 1-1-2021) ingeschreven stonden als woonachtig op een adres in één van de vakantieparken zoals aangeleverd door de provincies. Het maakt hierbij niet uit hoe lang ze ingeschreven staan. Een deel van het aantal ingeschreven personen bestaat uit mensen die tijdelijk op een vakantiepark wonen – bijvoorbeeld doordat zij hun huis aan het verbouwen waren of in een scheiding lagen.

Het dashboard bevat momenteel gegevens over tien provincies: Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Deze tien provincies hebben een bestand geleverd met de vakantieparkadressen in hun provincie dat bruikbaar was voor dit onderzoek.

Methode

Het CBS heeft lijsten met adressen op vakantieparken in de betreffende regio’s ontvangen. Om deze adressen te kunnen koppelen aan de personen die ingeschreven staan op die adressen, zijn de adressen in een eerste stap versleuteld. Voor de versleuteling zijn de volgende variabelen nodig: de postcode in zes tekens, het huisnummer en eventueel de huisnummertoevoeging en huisletter.

De uitkomsten brengen personen in beeld die staan ingeschreven op een adres op een vakantiepark. Als uitgangspunt zijn populatiebestanden uit de Basisregistratie Personen (BRP) op 1 januari van het verslagjaar gebruikt, waar ook de kenmerken van deze personen staan geregistreerd. Van deze personen zijn de woonadressen via de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) in beeld gebracht. Het betreft adressen van verblijfsobjecten én stand- en ligplaatsen (niet-verblijfsobjecten). Na identificatie van de adressen behorende bij vakantieparken, zijn vervolgens de personen geïdentificeerd die staan ingeschreven op een adres op een vakantiepark.

Vervolgens is door middel van het schuldenbestand vastgesteld of deze personen een problematische persoonlijke schuld hadden of in een huishouden woonden met een problematische schuld op de peilmomenten tussen 1-1-2018 en 1-10-2020 of tussen 1-1-2018 en 1-10-2021.

Voor de indeling in provincies, COROP-gebieden en gemeenten is gebruik gemaakt van de regionale indeling van 1-1-2021.

Iedere uitkomst is gebaseerd op informatie over tenminste drie vakantieparken van minstens drie verschillende eigenaren (moederbedrijven). De getoonde aantallen zijn afgerond op het dichtstbijzijnde tiental. Percentages worden afgerond op hele getallen.

Bronbestanden

Voor het samenstellen van de cijfers over de ingeschreven personen is gebruik gemaakt van de volgende bronbestanden:

 • Provinciebestanden vakantieparkadressen
 • Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Schuldenbestand (Bestand waarin problematische schuldenaren zijn vastgesteld volgens de smalle definitie)

Een beschrijving van de deze bronnen is terug te vinden op dit dashboard onder Verdiepende informatie.

Eigenaarschap - kenmerken eigenaar-bewoners

Deze pagina geeft meer inzicht in de kenmerken van eigenaren van vakantiewoningen die zelf staan ingeschreven op het vakantieparkadres ('eigenaar-bewoners'). Per provincie, COROP-gebied en gemeente worden de uitkomsten getoond en kan er worden ingezoomd op verschillende (achtergrond)kenmerken van de eigenaren. Lees meer in een korte uitleg of extra verdiepende informatie. Lees de inleiding als je wilt weten waarom deze indicatoren iets zeggen over ondermijnende criminaliteit op vakantieparken.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Aandachtspunten

Voor een juiste interpretatie van de uitkomsten is het belangrijk om rekening te houden met de volgende punten:

Alleen natuurlijke eigenaren

Er is voor deze indicator alleen gekeken naar de natuurlijke eigenaren van de vakantiewoningen. Niet-natuurlijke eigenaren (bijvoorbeeld BV’s) zijn niet in beeld gebracht. Er worden maximaal twee eigenaren geregistreerd in het Basisregister Kadaster (BRK).

Alleen ingeschreven personen op vakantieparkadressen

Er is alleen van de personen die zijn ingeschreven op een vakantieparkadres gekeken of zij ook eigenaar zijn van het huisje waar ze wonen. Personen die niet ingeschreven staan op een vakantieparkadres zijn buiten beschouwing gelaten.

Analyse

De eigenaren van de vakantiewoningen worden gepresenteerd als aandeel van alle ingeschreven personen op een adres op een vakantiepark (percentage). Ook worden de achterliggende aantallen weergegeven. Zo kan worden bekeken in welke provincies, COROP-gebieden of gemeenten (relatief) de meeste personen ook eigenaar zijn van de vakantiewoning op het adres waar ze staan ingeschreven volgens de BRP.

Daarnaast zijn een aantal achtergrondkenmerken van deze personen in beeld gebracht. Het gaat hier om de kenmerken:

 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Positie in het huishouden
 • Verblijfsduur
 • Sociaal economische categorie (nog niet beschikbaar voor 2022)
 • Inkomen van het huishouden (nog niet beschikbaar voor 2022)

Er kan gekozen worden om de uitkomsten per specifiek kenmerk te tonen, bijvoorbeeld alleen voor de mannen. Daarnaast kan de verdeling van de eigenaren van vakantiehuisjes worden vergeleken met die van alle huiseigenaren op de verschillende achtergrondkenmerken. Zijn er bijvoorbeeld relatief meer ouderen eigenaar van een vakantiehuisje?

Populatie

De populatie wordt gevormd door alle personen die op het peilmoment (1 januari van het verslagjaar) woonachtig waren op een adres in één van de vakantieparken zoals aangeleverd door de provincies. Het maakt niet uit hoe lang ze ingeschreven staan. Een deel van het aantal ingeschreven personen bestaat dus uit mensen die tijdelijk op een vakantiepark wonen; bijvoorbeeld mensen zijn die in een grote verbouwing zitten of in een scheiding liggen.

Methode

Het CBS heeft lijsten met adressen op vakantieparken in de betreffende regio’s ontvangen. Om deze adressen te kunnen koppelen aan de personen die ingeschreven staan op die adressen, zijn de adressen in een eerste stap versleuteld. Voor de versleuteling zijn de volgende variabelen nodig: de postcode in zes tekens, het huisnummer en eventueel de huisnummertoevoeging en huisletter.

De uitkomsten brengen personen in beeld die staan ingeschreven op een adres op een vakantiepark. Als uitgangspunt zijn daarvoor populatiebestanden uit de Basisregistratie Personen (BRP) op de betreffende peilmomenten gebruikt. Van deze personen zijn de woonadressen via de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) in beeld gebracht. Het betreft adressen van verblijfsobjecten én stand- en ligplaatsen (niet-verblijfsobjecten). Na identificatie van adressen behorende bij vakantieparken, zijn vervolgens de personen geïdentificeerd die staan ingeschreven op een adres op een vakantiepark.

Van deze personen is vervolgens via een koppeling met de Basisregister Kadaster (BRK) en de Landelijke voorziening WOZ (LV WOZ) bepaald of ze ook geregistreerd staan als eigenaar van het vakantiehuisje op het adres waar ze staan ingeschreven. Eerst wordt er gekoppeld aan de BRK. Daarna wordt een koppeling met de LV WOZ uitgevoerd. Daar waar er in de BRK geen eigenaar staat wordt de eigenaar aangevuld vanuit de LV WOZ.

Voor de indeling in provincies, COROP-gebieden en gemeenten is gebruik gemaakt van de regionale indeling van 1-1-2021.

Bronbestanden

Voor het samenstellen van de cijfers over de ingeschreven personen is gebruik gemaakt van de volgende bronbestanden:

 • Provinciebestanden vakantieparkadressen
 • Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Basisregister Kadaster (BRK)
 • Landelijke voorziening WOZ (LV WOZ)

Een beschrijving van de deze bronnen is terug te vinden op dit dashboard onder Verdiepende informatie.

Eigenaarschap - kenmerken eigenaars

Deze pagina geeft meer inzicht in de kenmerken van eigenaren van vakantiewoningen, ongeacht of zij zelf staan ingeschreven op het vakantieparkadres. Het kan gaan om zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. Per provincie, COROP-gebied en gemeente worden de uitkomsten getoond en kan er worden ingezoomd op verschillende (achtergrond)kenmerken van de eigenaren, bijvoorbeeld of ze veroordeeld zijn geweest of een buitenlands adres hebben. Lees meer in een korte uitleg of extra verdiepende informatie. Lees de inleiding als je wilt weten waarom deze indicatoren iets zeggen over ondermijnende criminaliteit op vakantieparken.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Aandachtspunten

Voor een juiste interpretatie van de uitkomsten is het belangrijk om rekening te houden met de volgende punten:

Alle adressen in Nederland

Voor deze indicator zijn alle adressen in Nederland gebruikt. Dat wil zeggen dat zowel woningen als niet-woningen (bv. kantoren en winkelpanden) deel uitmaken van de populatie. Aan de hand van de door provincies geleverde bestanden met vakantieparkadressen is vervolgens bepaald of een adres al dan niet gelegen is op een vakantiepark.

Natuurlijke eigenaren én rechtspersonen

Om het eigenaarschap van deze (vakantiepark)adressen te bepalen is zowel gekeken naar natuurlijke eigenaren (personen) als niet-natuurlijke eigenaren (rechtspersonen), exclusief woningcorporaties. Per adres worden er maximaal twee eigenaren geregistreerd in het Basisregister Kadaster (BRK). Het kan dus voorkomen dat er voor één adres zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon als eigenaar bekend is. In dat geval wordt enkel de natuurlijke eigenaar geselecteerd, overeenkomstig met de werkwijze bij Zicht op Ondermijning. Anderzijds kan het voorkomen dat er voor een adres helemaal geen eigenaar wordt teruggevonden in het BRK, of dat de eigenaar een woningcorporatie betreft. In deze gevallen maakt het adres dan nog wel deel uit van de totalen die op het dashboard worden gerapporteerd.

Ontwikkelingen tussen verslagjaren

Ontwikkelingen tussen twee jaren kunnen duiden op reële ontwikkelingen, zoals de verkoop van een grote vastgoedportefeuille, maar ook op veranderingen in de administratieve kwaliteit. Daar moet rekening mee gehouden worden als wordt gekeken naar ontwikkelingen tussen jaren. Zo is het aantal rechtspersonen veroordeeld voor een vermogensdelict zeer sterk gestegen van 2020 op 2021. Mogelijk is hier sprake van een corona-effect – rechtspersonen die in coronatijd wel het vermogen beschikbaar hadden om niet-woningen zoals bedrijfspanden aan te kopen hebben dit mogelijk met niet-legitieme gelden gedaan waardoor het percentage veroordeelde eigenaren sterk is toegenomen – maar kan ook het gevolg zijn van administratieve verbeteringen waardoor eigenaren beter geïdentificeerd kunnen worden.

Veroordeelde eigenaren

Het feit dat iemand in de afgelopen tien jaar veroordeeld is geweest hoeft niet te betekenen dat iemand nog steeds crimineel actief is. Het verblijfsobject kan zijn gekocht nadat iemand zijn of haar leven heeft gebeterd en ook hoeft het niet te betekenen dat het object destijds met crimineel geld is gekocht. Daarnaast kunnen de cijfers over veroordelingen niet rechtstreeks worden vergeleken met cijfers buiten dit dashboard. Door selecties die zijn toegepast op de bronbestanden kan het namelijk voorkomen dat bepaalde veroordelingen niet zijn meegenomen in de tellingen, bijvoorbeeld omdat het vermogensdelict niet het zwaarste delict in de zaak was waarvoor iemand veroordeel is (zie ‘Analyse’ voor een uitgebreidere toelichting op de wijze waarop deze indicator tot stand is gekomen).

Veroordeelde of verdachte familieleden van eigenaren

Om het aantal en aandeel veroordeelde of verdachte familieleden te bepalen hebben we enkel gekeken naar directe familieleden: ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, (half)broers en zussen, en geregistreerde partners. Overige familieleden, zoals neven en nichten (die met het familienetwerkenbestand wel geïdentificeerd kunnen worden), zijn buiten beschouwing gelaten. Hierbij nemen we aan dat de invloed van indirecte familieleden op het ondermijningsrisico van een persoon minder groot is dan de invloe van directe familieleden.

Eigenaren met een buitenlands adres

Niet elke eigenaar die in het buitenland woont heeft iets met witwassen of misbruik van vastgoed te maken. Personen uit Duitsland of België hebben vaak een (vakantie)huis vlak over de grens of aan de kust. Daarnaast zijn niet alle eigenaren met een buitenlands adres in beeld. Eigenaren van verblijfsobjecten die nog nooit een relatie hebben gehad met de Nederlandse staat komen niet voor in de bestanden en blijven daardoor buiten beschouwing bij deze indicator. Ook eigenaren van verblijfsobjecten die voor aanvang van de Basisregistratie Personen (BRP) in 1995 zijn geëmigreerd en geen pensioen of AOW-uitkering krijgen, kunnen niet geïdentificeerd worden.

Analyse

Eigenaren van (vakantiepark)adressen

Het aantal (vakantiepark)adressen waarvan minimaal één eigenaar bekend is, worden gepresenteerd in zowel absolute aantallen als in het aandeel van alle (vakantiepark)adressen in de geselecteerde regio. Zo kan bekeken worden in welke provincies, COROP-gebieden of gemeenten (relatief) van de meeste (vakantiepark)adressen de eigenaren bekend zijn. Daarnaast is van deze eigenaren een aantal aanvullende kenmerken in kaart gebracht: verdachten, veroordeelden, buitenlandse adressen en bedrijfssectoren.

Verdachten

Voor natuurlijke eigenaren is in kaart gebracht of zij in de afgelopen tien jaar verdacht zijn geweest van een ondermijnend delict. Onder ondermijnende delicten vallen acht type delicten: bedrog, valsheidsmisdrijf, heling, afpersing en afdreiging, overig vermogensmisdrijf, overig geweldsmisdrijf, drugsmisdrijf, en (vuur)wapenmisdrijf. Hiermee sluiten we aan bij de definitie van ondermijnende delicten die eerder vastgesteld is voor het dashboard ‘Zicht op Ondermijning’. Daarnaast is specifiek gekeken of de natuurlijke eigenaar in de afgelopen tien jaar verdacht is geweest van een drugsdelict. Dit is tevens één van de delicten die onder de overkoepelende categorie ‘ondermijnend delict’ valt. Om die reden is er enige overlap tussen de indicatoren ‘ondermijnend delict’ en ‘drugsdelict’. Voor rechtspersonen die eigenaar zijn van een adres is deze informatie niet beschikbaar.

Veroordeelden

Voor natuurlijke eigenaren en rechtspersonen is tevens in kaart gebracht of zij in de afgelopen tien jaar door de rechter of het Openbaar Ministerie (OM) veroordeeld zijn geweest. Naast een algemene indicator die aangeeft hoeveel eigenaren veroordeeld zijn voor enig delict, wordt er onderscheid gemaakt tussen veroordelingen voor witwassen, zware vermogensmisdrijven en drugsmisdrijven. Bij de interpretatie van de cijfers moet echter wel rekening worden gehouden met het volgende. Het oorspronkelijke OM-uitstroombestand bevat meerdere delicten per feit en meerdere feiten per zaak. Om een voor deze analyses geschikt microdatabestand te maken, heeft het CBS een aantal keuzes gemaakt wat betreft selecties van feiten, delicten en afdoeningen. Dit betekent dat voor de huidige analyse per zaak beschikbaar is:

 • Het zwaarste delict in de zaak (oftewel het delict met de zwaarste strafdreiging);
 • De laatst bekende afdoening in de zaak binnen een jaar, behalve in het geval van strafbeschikkingen. Deze zijn per definitie de afdoening horende bij de zaak, ook al is er na de strafbeschikking een andere beslissing genomen door het OM.

Door bovengenoemde selecties kan het voorkomen dat de laatste afdoening niet persé gaat over het zwaarste delict. Bijvoorbeeld zaken waarin een vermogensdelict niet het zwaarste delict is, worden niet meegenomen met de telling van het aantal vermogensdelicten. Zo kennen levens- en zedendelicten in de regel een zwaardere strafdreiging. De tellingen van de afdoeningen van vermogensdelicten kloppen door bovengenoemde keuzes dus niet altijd.

Bij het bepalen van het aantal en aandeel veroordeelde rechtspersonen is gekeken naar veroordelingen op naam van het bedrijf zelf, of op naam van de achterliggende natuurlijke personen die eigenaar of bestuurder zijn van het bedrijf. Wanneer we bij rechtspersonen de achterliggende natuurlijke personen niet hebben kunnen vaststellen, kunnen we niets zeggen over eventuele veroordelingen. Daarom zijn voor de indicatoren over vermogens-, witwas- en drugsdelicten alleen de adressen in handen van rechtspersonen waarvan we wel de achterliggende natuurlijke personen hebben kunnen vaststellen meegeteld. Daarnaast kan het zo zijn dat een bedrijf in zijn geheel veroordeeld is voor een algemeen delict, terwijl we niet weten wie de achterliggende natuurlijke personen zijn. In een dergelijke situatie is het adres in handen van de betreffende rechtspersoon bij algemene delicten wel meegeteld, terwijl we niets kunnen zeggen over eventuele veroordelingen voor de overige delicten. Om deze reden kan het totaal aantal adressen voor algemene delicten iets hoger liggen dan de totalen voor de overige veroordelingsindicatoren.

Veroordeelde of verdachte familieleden

Voor natuurlijke eigenaren is in kaart gebracht of zij directe familieleden hebben (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, (half)broers en zussen, en geregistreerde partners) die in de afgelopen 10 jaar veroordeeld of verdacht zijn geweest van een delict. De delicten die maken dat een familielid wordt aangemerkt als veroordeeld of verdacht zijn gelijk aan de delicten die maken dat een eigenaar wordt aangemerkt als veroordeeld of verdacht (zie de toelichtingen hierboven voor de precieze criteria). Voor rechtspersonen die eigenaar zijn van een adres is deze informatie niet beschikbaar.

Buitenlands adres

Voor natuurlijke eigenaren is in kaart gebracht of zij staan ingeschreven op een buitenlands adres. Een eigenaar van een adres heeft een buitenlands adres wanneer wordt voldaan aan minstens één van de twee volgende voorwaarden:

 • De eigenaar is een ingezetene van Nederland geweest en is na 1 januari 1995 naar het buitenland geëmigreerd;
 • De eigenaar heeft na 1 januari 1995 een relatie met een Nederlands persoon (gehad), bijvoorbeeld omdat hij/zij (tijdelijk) in het buitenland heeft gewerkt.

Voor rechtspersonen die eigenaar zijn van een adres is deze informatie niet beschikbaar.

Bedrijfssectoren

Voor rechtspersonen die eigenaar zijn van een adres is in kaart gebracht tot welke bedrijfssector zij behoren. De indicator ‘kwetsbaar voor witwassen’ geeft aan of de rechtspersoon tot één van de volgende 19 bedrijfssectoren behoort die door de werkgroep Zicht op Ondermijning-Vakantieparken zijn geïdentificeerd als zijnde sectoren gevoelig voor witwaspraktijken: afvalverwerking, catering, financiële holdings, groot- en detailhandel, haarverzorging, handel in en reparatie van auto’s, hotels, interieurreiniging van gebouwen, juweliers, koeriers, managementadvisering, overig onderwijs, overige wellness dienstverlening (m.u.v. haar- of schoonheidsverzorging), restaurants en cafés, schoonheidsverzorging, taxibranche, telefoonwinkels, uitzendbureaus en zoetwarenwinkels. Deze sectoren kwamen op regionaal niveau niet voldoende voor om afzonderlijk op het dashboard weer te geven. Voor natuurlijke eigenaren is deze informatie niet beschikbaar.

Populatie

De populatie wordt gevormd door alle adressen in Nederland op het peilmoment (1 januari van het verslagjaar). Het maakt niet uit of dit een woning of een niet-woning is, of dat het adres zich op een vakantiepark bevindt of niet.

Methode

Om alle (vakantiepark)adressen en de bijbehorende eigenaren in Nederland in kaart te brengen is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) als uitgangspunt gebruikt. Aan de hand hiervan is een bestand met adressen en een bestand met eigenaren gecreëerd, die aan elkaar zijn gekoppeld.

Enerzijds zijn in de BAG de adressen op een vakantiepark geïdentificeerd. Het CBS heeft van afzonderlijke provincies lijsten met vakantieparkadressen in de betreffende regio’s ontvangen. Om deze adressen te kunnen koppelen aan de BAG, zijn de adressen in een eerste stap versleuteld. Voor de versleuteling zijn de volgende variabelen gebruikt: de postcode in zes tekens, het huisnummer, en eventueel de huisnummertoevoeging en huisletter. Dit resulteert in een bestand met alle adressen in Nederland, waarbij voor elk adres wordt aangegeven of het zich op een vakantiepark bevindt.

Anderzijds zijn de eigenaren, evenals de directe familieleden van de eigenaren, in beeld gebracht met behulp van de populatiebestanden uit de BRP op 1 januari van het peiljaar. Van de eigenaren zijn de woonadressen via de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) in beeld gebracht. Via een koppeling met de Basisregister Kadaster (BRK) en de Landelijke voorziening WOZ (LV WOZ), wordt bepaald of ze ook geregistreerd staan als eigenaar van het adres waar ze staan ingeschreven. Eerst wordt er gekoppeld aan de BRK en daarna wordt een koppeling met de LV WOZ uitgevoerd. Daar waar er in de BRK geen eigenaar staat wordt de eigenaar aangevuld vanuit de LV WOZ.

De bestanden met de adressen en de eigenaren van de adressen zijn aan elkaar gekoppeld om een beeld te krijgen van eigenaren van (vakantiepark)adressen op 1 januari van het peiljaar. Tot slot is er voor de rechtspersonen een correctie doorgevoerd. Met behulp van het Algemeen Bedrijfsregister (ABR) zijn de woningcorporaties geïdentificeerd, op basis van de SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling) van de eigenaar. Deze zijn vervolgens niet meegenomen in de berekening van het totaal aantal eigenaren.

Aan de hand van het bestand dat alle eigenaren van woningen en niet-woningen en de respectievelijke adressen in eigendom bevat, zijn de kenmerken van deze eigenaren aangekoppeld: verdenkingen en veroordelingen voor een misdrijven in de afgelopen tien jaar, buitenlandse adressen, en het behoren tot bedrijfssectoren die kwetsbaar worden geacht voor witwaspraktijken. Om vervolgens te bepalen of familieleden van deze eigenaren in de afgelopen tien jaar zijn veroordeeld of verdacht zijn geweest, zijn familienetwerkbestanden aangekoppeld die voor elk persoon in de BRP alle (in)directe familieleden bevat.

Voor de indeling in provincies, COROP-gebieden en gemeenten is gebruik gemaakt van de regionale indeling van 1-1-2021.

Bronbestanden

Voor het samenstellen van de cijfers over de ingeschreven personen is gebruik gemaakt van de volgende bronbestanden:

 • Provinciebestanden vakantieparkadressen
 • Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Basisregister Kadaster (BRK)
 • Landelijke voorziening WOZ (LV WOZ)
 • Bestand met verdachten (alle personen die in een bepaald jaar voorkomen in het registratiesysteem BVI van de Nationale Politie).
 • Bestand uitstroom OM
 • Bestand uitstroom rechter
 • Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)
 • Familienetwerkbestanden

Een beschrijving van de deze bronnen is terug te vinden op dit dashboard onder Verdiepende informatie.

Eigenaarschap - meerbezit

Deze pagina geeft meer inzicht in het meerbezit van eigenaren van vakantiewoningen, dat wil zeggen of de eigenaar meerdere (vakantiepark)adressen bezit. Dit kan getoond worden voor zowel natuurlijke als rechtspersonen. Per provincie, COROP-gebied en gemeente worden de uitkomsten getoond en kan er worden ingezoomd op verschillende typen meerbezit van de eigenaren. Lees meer in een korte uitleg of extra verdiepende informatie. Lees de inleiding als je wilt weten waarom deze indicatoren iets zeggen over ondermijnende criminaliteit op vakantieparken.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Aandachtspunten

Voor een juiste interpretatie van de uitkomsten is het belangrijk om rekening te houden met de volgende punten:

Alle adressen in Nederland

Voor deze indicator zijn alle adressen in Nederland gebruikt. Dat wil zeggen dat zowel woningen als niet-woningen (bv. kantoren en winkelpanden) deel uitmaken van de populatie. Aan de hand van de door provincies geleverde bestanden met vakantieparkadressen is vervolgens bepaald of een adres al dan niet gelegen is op een vakantiepark.

Natuurlijke eigenaren én rechtspersonen

Om het eigenaarschap van deze (vakantiepark)adressen te bepalen is zowel gekeken naar natuurlijke eigenaren (personen) als niet-natuurlijke eigenaren (rechtspersonen), exclusief woningcorporaties. Per adres worden er maximaal twee eigenaren geregistreerd in het Basisregister Kadaster (BRK). Het kan dus voorkomen dat er voor één adres zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon als eigenaar bekend is. In dat geval wordt enkel de natuurlijke eigenaar geselecteerd, overeenkomstig met de werkwijze bij Zicht op Ondermijning. Anderzijds kan het voorkomen dat er voor een adres helemaal geen eigenaar wordt teruggevonden in het BRK, of dat de eigenaar een woningcorporatie betreft. In deze gevallen maakt het adres dan nog wel deel uit van de totalen die op het dashboard worden gerapporteerd.

Ontwikkelingen tussen verslagjaren

Ontwikkelingen tussen twee jaren kunnen duiden op reële ontwikkelingen, zoals de verkoop van een grote vastgoedportefeuille, maar ook op veranderingen in de administratieve kwaliteit. Daar moet rekening mee gehouden worden als wordt gekeken naar ontwikkelingen tussen jaren. Zo is het aantal rechtspersonen veroordeeld voor een vermogensdelict zeer sterk gestegen van 2020 op 2021. Mogelijk is hier sprake van een corona-effect – rechtspersonen die in coronatijd wel het vermogen beschikbaar hadden om niet-woningen zoals bedrijfspanden aan te kopen hebben dit mogelijk met niet-legitieme gelden gedaan waardoor het percentage veroordeelde eigenaren sterk is toegenomen – maar kan ook het gevolg zijn van administratieve verbeteringen waardoor eigenaren beter geïdentificeerd kunnen worden.

Analyse

Meerbezit

Meerbezit houdt in dat een natuurlijke persoon of rechtspersoon de eigenaar is van minimaal drie adressen (objecten). Globaal onderscheiden we drie meerbezit-categorieën:

 • Geen meerbezit: eigenaar van twee of minder adressen.
 • Meerbezit 3 t/m 5: eigenaar van drie, vier of vijf adressen.
 • Meerbezit 6+: eigenaar van zes of meer adressen.

Meer specifiek worden op het dashboard vier typen van meerbezit gepresenteerd:

 • Meerbezit totaal: personen die eigenaar zijn van een vakantieparkadres en als ‘meerbezitters’ zijn aangemerkt, bezitten minimaal één vakantieparkadres. De overige adressen waarvan zij eigenaar zijn kunnen zich echter ook buiten een vakantiepark bevinden en zowel woningen als niet-woningen betreffen.
 • Meerbezit op vakantieparken: personen die eigenaar zijn van een vakantie en als ’meerbezitters’ zijn aangemerkt, bezitten minimaal drie vakantieparkadressen. Zij kunnen tevens eigenaar zijn van adressen buiten een vakantiepark, maar deze tellen niet mee bij het bepalen van het meerbezit.
 • Meerbezit in meerdere provincies (totaal): meerbezitters worden op de zelfde manier bepaalt als bij de categorie ‘meerbezit totaal’, maar met de extra voorwaarde dat de adressen zich in minimaal twee verschillende provincies bevinden.
 • Meerbezit in meerdere provincies (op vakantieparken): meerbezitters worden op de zelfde manier bepaalt als bij de categorie ‘meerbezit op vakantieparken’, maar met de extra voorwaarde dat de adressen zich in minimaal twee verschillende provincies bevinden.

Eigenaren van (vakantiepark)adressen

Het aantal (vakantiepark)adressen waarvan de eigenaar al dan niet een meerbezitter is volgens één van de typen van meerbezit, wordt gepresenteerd in zowel absolute aantallen als in het aandeel van alle (vakantiepark)adressen in de geslecteerde regio. Zo kan bekeken worden in welke provincies, COROP-gebieden of gemeenten (relatief) van de meeste (vakantiepark)adressen de eigenaren meerbezitters zijn.

Populatie

De populatie wordt gevormd door alle adressen in Nederland op het peilmoment (1 januari van het verslagjaar). Het maakt niet uit of dit een woning of een niet-woning is, of dat het adres zich op een vakantiepark bevindt of niet.

Methode

Om alle (vakantiepark)adressen en de bijbehorende eigenaren in Nederland in kaart te brengen is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) als uitgangspunt gebruikt. Aan de hand hiervan is een bestand met adressen en een bestand met eigenaren gecreëerd, die aan elkaar zijn gekoppeld.

Enerzijds zijn in de BAG de adressen op een vakantiepark geïdentificeerd. Het CBS heeft van afzonderlijke provincies lijsten met vakantieparkadressen in de betreffende regio’s ontvangen. Om deze adressen te kunnen koppelen aan de BAG, zijn de adressen in een eerste stap versleuteld. Voor de versleuteling zijn de volgende variabelen gebruikt: de postcode in zes tekens, het huisnummer, en eventueel de huisnummertoevoeging en huisletter. Dit resulteert in een bestand met alle adressen in Nederland, waarbij voor elk adres wordt aangegeven of het zich op een vakantiepark bevindt.

Anderzijds zijn de eigenaren in beeld gebracht met behulp van de populatiebestanden uit de BRP op 1 januari van het peiljaar. Van de eigenaren zijn de woonadressen via de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) in beeld gebracht. Via een koppeling met de Basisregister Kadaster (BRK) en de Landelijke voorziening WOZ (LV WOZ), wordt bepaald of ze ook geregistreerd staan als eigenaar van het adres waar ze staan ingeschreven. Eerst wordt er gekoppeld aan de BRK en daarna wordt een koppeling met de LV WOZ uitgevoerd. Daar waar er in de BRK geen eigenaar staat wordt de eigenaar aangevuld vanuit de LV WOZ.

De bestanden met de adressen en de eigenaren van de adressen zijn aan elkaar gekoppeld om een beeld te krijgen van eigenaren van (vakantiepark)adressen op 1 januari van het peiljaar. Tot slot is er voor de rechtspersonen een correctie doorgevoerd. Met behulp van het Algemeen Bedrijfsregister (ABR) zijn de woningcorporaties geïdentificeerd, op basis van de SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling) van de eigenaar. Deze zijn vervolgens niet meegenomen in de berekening van het totaal aantal eigenaren.

Aan de hand van het bestand dat alle eigenaren van woningen en niet-woningen en de respectievelijke adressen in eigendom bevat, is bepaald of eigenaren als ‘meerbezitters’ kunnen worden aangemerkt volgens één van de eerder gespecificeerde meerbezit-categorieën.

Voor de indeling in provincies, COROP-gebieden en gemeenten is gebruik gemaakt van de regionale indeling van 1-1-2021.

Bronbestanden

Voor het samenstellen van de cijfers over de ingeschreven personen is gebruik gemaakt van de volgende bronbestanden:

 • Provinciebestanden vakantieparkadressen
 • Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Basisregister Kadaster (BRK)
 • Landelijke voorziening WOZ (LV WOZ)

Een beschrijving van de deze bronnen is terug te vinden op dit dashboard onder Verdiepende informatie.

Bedrijven

Per provincie, COROP-gebied en gemeente wordt getoond hoeveel vestigingen van bedrijven stonden ingeschreven op een vakantieparkadres. Je kan ook zien hoe het beeld is voor bedrijven naar specifieke kenmerken, zoals sector, grootteklase en rechtsvorm. Het gaat om economisch actieve bedrijven, behalve in de figuur linksonder, daar zitten in het totaal ook de niet-actieve bedrijven. Lees meer in een korte uitleg of extra verdiepende informatie. Lees de inleiding als je wilt weten waarom deze indicator iets zegt over ondermijnende criminaliteit op vakantieparken.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Aandachtspunten

Voor een juiste interpretatie van de uitkomsten is het belangrijk om rekening te houden met de volgende punten:

Definitie bedrijven

De aantallen in het dashboard betreffen unieke vestigingen van bedrijven ingeschreven op een vakantieparkadres. Vaak heeft een bedrijf maar één vestiging, vooral kleinere bedrijven, en is het bedrijf hetzelfde als een bedrijfsvestiging. Maar grotere bedrijven hebben vaak meerdere vestigingen en kunnen dus meerdere keren worden meegeteld in de cijfers als ze meerdere vestigingen op (verschillende) vakantieparken hebben.

Actieve versus niet-actieve bedrijven

Bedrijven die economisch actief zijn staan ingeschreven bij de KVK en hebben omzet of werkgelegenheid. Niet-actieve bedrijven staan wel ingeschreven bij de KvK maar hebben geen omzet of werkgelegenheid. Het gaat in dit dashboard in principe om vestigingen van actieve bedrijven. Uitzondering is de onderste figuur op de pagina, dit bevat ook het totale aantal bedrijven (=inclusief de niet economische actieve bedrijven).

Bedrijven gerelateerd aan vakantieparken

In de uitkomsten zitten ook de bedrijven waarvan je verwacht dat ze gevestigd zijn op een vakantiepark. Bijvoorbeeld de vakantieparken of campings zelf, de horeca die daarbij hoort of de parksupermarkt. Het is belangrijk hier rekening mee te houden bij de interpretatie van de uitkomsten. Zie ook de toelichting hieronder bij de sectorindeling.

Analyse

Het aantal unieke bedrijfsvestigingen wordt in absolute aantallen gepresenteerd. Daarnaast wordt het aantal unieke bedrijfsvestigingen uitgesplitst naar verschillende bedrijfskenmerken zoals sector, grootteklasse en rechtsvorm. Er kan gekozen worden om de uitkomsten per specifiek kenmerk te tonen, bijvoorbeeld alleen voor de bedrijven uit de sector Bouwnijverheid. Zijn er bijvoorbeeld relatief veel bedrijven uit een bepaalde sector gevestigd op een vakantiepark?

De uitkomsten zijn beschikbaar voor vier verslagjaren: 2020, 2021, 2022 en 2023. Op deze manier kan worden bekeken hoe de ontwikkeling van het aantal vestigingen van bedrijven op een vakantiepark eruit ziet. Neemt dit de laatste jaren toe of juist af?

Populatie

De populatie bestaat uit alle unieke vestigingen van economisch actieve bedrijven (bedrijfseenheden) die geregistreerd staan op een adres in een vakantiepark op 1 januari van het verslagjaar. In de onderste figuur is naast het aantal actieve bedrijven ook het totale aantal bedrijven (inclusief niet-actieve bedrijven) in beeld gebracht. Bedrijven die economisch actief staan ingeschreven bij de KVK en hebben omzet of werkgelegenheid. Niet-actieve bedrijven staan wel ingeschreven bij de KvK maar hebben geen omzet of werkgelegenheid.

Sectorindeling

Op het dashboard kan de uitsplitsing worden gemaakt naar de sector van het ingeschreven bedrijf. De sector omvat groepen van bedrijven met dezelfde hoofdactiviteit op basis van de zogenoemde Standaard Bedrijfsindeling (SBI). De volgende sectoren worden onderscheiden:

 • A Landbouw, bosbouw en visserij. Dit zijn onder meer de boerenbedrijven. Ook vallen onder deze categorie vaak de boerencampings.
 • B-E Nijverheid (geen bouw) en energie. Deze categorie omvat vooral de industrie. Daarnaast zitten hierin ook bedrijven die zich bezig houden met de productie en distributie van delfstoffen, water en energie.
 • F Bouwnijverheid. Het gaat hier om allerlei soorten buwbedrijven. Van grond-, water en wegenbouw tot gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw, zoals stukadoors, schilders, loodgieters en dakdekkers.
 • G-H Handel en vervoer. Dit zijn alle groothandel en detailhandel bedrijven. Dus alle soorten winkels waaronder ook de supermarkten. Bij vervoer gaat het om personen- en goederenvervoer over de weg, per spoor, door de lucht en over water en de post en koeriersbedrijven.
 • I-i Horeca: Logiesverstrekking. Dit zijn de hotels, pensions, B&B’s, jeugdherbergen, vakantieparken en kampeerterreinen.
 • I-ii Horeca: Eet- en drinkgelegenheden. Hier gaat het onder andere om de restaurants, cafetaria’s, snackbars, ijssalons en café’s.
 • J Informatie en communicatie. Deze categorie omvat de uitgeverijen, de mediabedrijven maar vooral de IT-sector.
 • K Financiële dienstverlening. Dit zijn financiële instellingen zoals banken, financiële holdings, beleggingsinstellingen, verzekeraars, pensioenfondsen. Ook financiële adviesbureaus en bemiddelaars vallen hieronder.
 • L Verhuur en handel van onroerend goed. Het gaat bijvoorbeeld hier om makelaars, woningbouwverenigingen, particuliere verhuurders en bemiddelaars in en beheer van onroerend goed.
 • M-N Zakelijke dienstverlening. Deze categorie omvat een grote verscheidenheid aan bedrijven in de zakelijke dienstverlening. Van advocatenkantoren, accountancy en adviesbureaus tot holdings, van architecten, (markt)onderzoeksbureaus, ontwerpers en uitzendbureaus tot reisbureaus.
 • O-Q Overheid en zorg. Hier gaat het om het openbaar bestuur, overheidsdiensten, al het onderwijs en de gezondheids- en welzijnszorg.
 • R-U Cultuur, recreatie en overige diensten. Dit zijn bedrijven en instellingen op het gebied kunst en cultuur zoals theaters, musea en galerijen. Daarnaast gaat het om alle sport en recreatie. En ook de wellnesssector en belangen- en ideële organisaties vallen hieronder.

Van sommige sectoren is het logisch dat dit soort bedrijven op een vakantiepark voorkomen. Bijvoorbeeld het vakantiepark zelf, die valt onder de sector ‘I-i Horeca: Logiesverstrekking’. Of de horeca op een park die valt onder de sector ‘I-ii Horeca: Eet- en drinkgelegenheden’. Ook zijn er vakantieparken met winkels, zoals een supermarkt of een souvenirwinkel, die vallen dan onder de sector ‘G-H Handel en vervoer’. Van andere sectoren is het minder logisch dat ze op een vakantiepark zijn gevestigd. Zo zien we in de cijfers terug dat er ook regelmatig bedrijven uit de sectoren ‘F Bouwnijverheid’, ‘M-N Zakelijke dienstverlening’ en ‘O-Q Overheid en zorg’ op een vakantieparkadres voorkomen. Dit zijn sectoren waarvan dit minder logisch wordt geacht.

Methode

Het CBS heeft lijsten met adressen op vakantieparken in de betreffende regio’s ontvangen. Om deze adressen te kunnen koppelen aan de personen die ingeschreven staan op die adressen, zijn de adressen in een eerste stap versleuteld. Voor de versleuteling zijn de volgende variabelen nodig: de postcode in zes tekens, het huisnummer, de huisnummertoevoeging en huisletter.

De uitkomsten brengen bedrijfsvestigingen in beeld die staan ingeschreven op een adres op een vakantiepark. Als uitgangspunt zijn daarvoor populatiebestanden uit het Algemeen Bedrijvenregister (ABR) op de betreffende peilmomenten gebruikt. Van deze bedrijven zijn de adressen van de vestigingen via de BAG in beeld gebracht. Na identificatie van adressen behorende bij vakantieparken, zijn vervolgens de vestigingen van bedrijven geïdentificeerd die staan ingeschreven op een adres op een vakantiepark.

Vervolgens is vanuit het ABR ook aanvullende informatie over de kenmerken van het bedrijf behorende bij de vestiging op het vakantiepark gekoppeld. Het gaat hier om informatie over de sector, de grootte en de rechtsvorm van het bedrijf. Dit is alleen bekend voor de actieve bedrijven.

Voor de indeling in provincies, COROP-gebieden en gemeenten is voor alle verslagjaren gebruik gemaakt van de regionale indeling van 1-1-2021.

Bronbestanden

Voor het samenstellen van de cijfers over de bedrijven is gebruik gemaakt van de volgende bronbestanden:

 • Provinciebestanden vakantieparkadressen
 • Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
 • Algemeen bedrijvenregister (ABR)

Een beschrijving van de deze bronnen is terug te vinden op dit dashboard onder Verdiepende informatie.

Arbeidsmigranten

Per provincie, COROP-gebied en gemeente wordt het aantal arbeidsmigranten getoond. Dit wordt gedaan voor twee groepen arbeidsmigranten: arbeidsmigranten die woonachtig zijn op een vakantieparkadres en arbeidsmigranten zonder BRP-inschrijving. Je kunt een uitsplitsing maken naar verschillende werkgerelateerde kenmerken, zoals arbeidsrelatie en uurloon. Voor de arbeidsmigranten die woonachtig zijn op een vakantieparkadres kan daarnaast een onderscheid worden gemaakt naar arbeidsmigranten met een EU/EFTA nationaliteit of juist met een niet-EU/EFTA nationaliteit of verblijfsduur. Lees meer in een korte uitleg of extra verdiepende informatie. Lees de inleiding als je wilt weten waarom deze indicator iets zegt over ondermijnende criminaliteit op vakantieparken.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Kenmerken adresinschrijving

Voor drie verschillende kenmerken van adresinschrijving worden per provincie, COROP-gebied en gemeente de uitkomsten getoond. Het gaat om de kenmerken: verhuismutaties, de (gemiddelde) inschrijvingsduur en het (gemiddeld) aantal ingeschreven personen op vakantieparkadressen. Deze kenmerken zeggen iets over de dynamiek en het type bewoning op vakantieparken in een bepaalde regio. Dit is in beeld gebracht voor de periode 2019-2022. Lees meer in een korte uitleg of extra verdiepende informatie. Lees de inleiding als je wilt weten waarom deze indicator iets zegt over ondermijnende criminaliteit op vakantieparken.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Aandachtspunten

Voor een juiste interpretatie van de uitkomsten is het belangrijk om rekening te houden met de volgende punten:

Administratieve effecten

Bij deze analyses wordt er gekeken naar verschillende kenmerken van adresinschrijvingen op vakantieparken. Deze indicatoren zijn gebaseerd op basisregistraties zoals de BRP en de BAG. Vanuit de Actie-agenda vakantieparken en de Vervolgaanpak vakantieparken worden gemeenten gestimuleerd om de vakantieparkadressen en de bewoning daarvan (beter) te gaan registreren in de BAG en de BRP. Dit kan ertoe leiden dat er opeens een toename te zien is in het aantal inschrijvingen op een vakantiepark in een bepaalde gemeente en dus ook het aantal verhuizingen. Dit is dan eigenlijk een administratief effect in plaats van dat het om reële verhuizingen gaat.

BRP-inschrijving

Voor deze indicatoren is er wederom alleen gekeken naar personen die in het BRP staan ingeschreven op een vakantieparkadres. Niet-geregistreerde (permanente) bewoning op vakantieparken blijft per definitie buiten beeld in deze aanpak gebaseerd op registers. Zo is het pas verplicht om je in te schrijven als ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP) als je langer dan 4 maanden in Nederland komt wonen. Dit betekent bijvoorbeeld dat we alleen verhuizingen in beeld hebben van personen waarbij een BRP-inschrijving betrokken is.

Adressen achter de slagboom

In principe gaat het in dit onderzoek om de vakantieparkadressen achter de slagboom. Dat wil zeggen de adressen van de individuele huisjes op een vakantiepark en niet alleen het hoofdadres. Echter is het de provincies niet altijd gelukt de adressen achter de slagboom te leveren, in de data komen dus nog parken voor waarbij alleen het hoofdadres bekend is. Hiervoor hebben we helaas niet kunnen corrigeren. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden bij de interpretatie van de uitkomsten. Bijvoorbeeld bij het gemiddeld aantal ingeschreven personen per adres: dit kan een overschatting op leveren als er personen staan ingeschreven op het hoofdadres van het park in plaats van de individuele huisjes op het park zelf.

Analyse

De analyses op deze pagina zeggen iets over wat de dynamiek is op vakantieparkadressen. Per provincie, COROP-gebied of gemeente zijn de verhuismutaties, de gemiddelde inschrijvingsduur en het gemiddeld aantal ingeschreven personen per adres in beeld gebracht. Er zijn verschillende redenen waarom mensen op een vakantiepark wonen. Sommigen wonen er kortdurend ter overbrugging bij een scheiding of verbouwing. Of er kan sprake zijn van de tijdelijke vestiging van (arbeids)migranten. Anderen wonen er meer permanent omdat ze geen gepaste reguliere woonruimte kunnen vinden. Dit kan per vakantiepark of regio verschillen. Is bijvoorbeeld de gemiddelde inschrijvingsduur laag en komen er veel verhuismutaties voor in een bepaalde regio op vakantieparken dan kan dat duiden op veel tijdelijke bewoning. De verschillende typen bewoning zijn op verschillende manieren kwetsbaar voor ondermijnende problematiek.

Er kunnen verschillende analyses worden gemaakt op deze pagina. De uitkomsten kunnen vergeleken worden tussen de verschillende regio’s (provincies, COROP-gebieden en gemeenten), over de tijd (2019-2022) en met de totale bevolking (dus alle adressen in plaats van alleen de vakantieparkadressen).

Hieronder worden de drie indicatoren nader toegelicht:

Verhuismutaties

Een verhuismutatie is een in- of uitschrijving op een adres. Dit betekent dat binnen het gegeven jaar elke in- of uitschrijving door één of meerdere personen op een adres telt als een verhuismutatie. Omdat het om in- en uitschrijvingen gaat worden op die manier ook geboortes en sterfgevallen meegerekend als verhuismutaties. Het aandeel verhuismutaties t.o.v. ingeschreven personen op vakantieparken wordt berekend door het aantal verhuismutaties van het verslagjaar te delen door het aantal ingeschreven personen op peildatum (1-1-verslagjaar). Dit aandeel geeft een indicatie of er relatief veel of weinig verhuisbewegingen zijn op adressen in een bepaalde regio ten opzichte van het aantal bewoners. Op deze manier kunnen de verschillende regio’s met elkaar vergeleken worden en de adressen op vakantieparken met alle adressen. Doorgaans zien we relatief veel meer verhuisbewegingen op vakantieparkadressen vergeleken met alle adressen van de regio.

Gemiddeld aantal ingeschreven personen per adres

Het gemiddelde aantal ingeschreven personen op een adres op 1 januari van het verslagjaar.

Gemiddelde verblijfsduur in jaren

Het gemiddelde aantal jaren dat een persoon staat ingeschreven op een adres op 1 januari van het verslagjaar.

Populatie

Voor de indicatoren over de inschrijvingsduur en aantal ingeschreven personen per adres vormt de basispopulatie de ingeschreven personen die op 1 januari van het verslagjaar ingeschreven stonden als woonachtig op een adres in één van de vakantieparken zoals aangeleverd door de provincies. Van deze personen is vervolgens bepaald hoe lang ze op dit vakantieparkadres wonen en met hoeveel personen ze samen staan ingeschreven op het vakantieparkadres.

Voor de indicator over verhuismutaties is de basis het bestand met de vakantieparkadressen afkomstig van de provincies. Per vakantieparkadres is bekeken hoeveel personen in het verslagjaar naar of vanuit dat adres zijn verhuisd.

Het dashboard bevat momenteel gegevens over tien provincies: Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Deze tien provincies hebben een bestand geleverd met de vakantieparkadressen in hun provincie dat bruikbaar was voor dit onderzoek.

Methode

Het CBS heeft lijsten met adressen op vakantieparken in de betreffende regio’s ontvangen. Om deze adressen te kunnen koppelen aan de personen die ingeschreven staan op die adressen, zijn de adressen in een eerste stap versleuteld. Voor de versleuteling zijn de volgende variabelen nodig: de postcode in zes tekens, het huisnummer en eventueel de huisnummertoevoeging en huisletter.

Als uitgangspunt zijn populatiebestanden uit de Basisregistratie Personen (BRP) op 1 januari van het verslagjaar gebruikt. Van deze personen zijn de woonadressen via de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) in beeld gebracht. Het betreft adressen van verblijfsobjecten én stand- en ligplaatsen (niet-verblijfsobjecten). Na identificatie van de adressen behorende bij vakantieparken, zijn vervolgens de personen geïdentificeerd die staan ingeschreven op een adres op een vakantiepark.

Voor de indeling in provincies, COROP-gebieden en gemeenten is gebruik gemaakt van de regionale indeling van 1-1-2021.

Iedere uitkomst is gebaseerd op informatie over tenminste drie vakantieparken van minstens drie verschillende eigenaren (moederbedrijven). De getoonde aantallen zijn afgerond op het dichtstbijzijnde tiental. Percentages worden afgerond op hele getallen.

Bronbestanden

Voor het samenstellen van de cijfers over de ingeschreven personen is gebruik gemaakt van de volgende bronbestanden:

 • Provinciebestanden vakantieparkadressen
 • Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
 • Basisregistratie Personen (BRP)

Een beschrijving van de deze bronnen is terug te vinden op dit dashboard onder Verdiepende informatie.

Verdiepende informatie – Methode

Definitie vakantieparken

De definitie van vakantieparken is tijdens dit project in overleg met een speciaal voor dit onderzoek opgerichte de werkgroep vastgesteld. Hierbij is zoveel mogelijk aangesloten op het definitiekader verblijfsaccommodaties zoals opgesteld door het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en de definitie van het CBS zoals gebruikt in de Statistiek Logiesaccommodaties. In dit dashboards worden de volgende typen verblijfsaccommodaties tot de vakantieparken gerekend:

 • Huisjesterrein met centrale verhuur: Een terrein of een deel van een terrein met een aantal vakantiewoningen, stacaravans, of (vakantie-)appartementen, die hoofdzakelijk voor verhuur door de exploitant of beheerder van het complex beschikbaar zijn. Ook appartementencomplexen vallen onder de categorie huisjesterrein met centrale verhuur, wanneer de verhuur centraal door de exploitant of beheerder van het complex wordt uitgevoerd.
 • Huisjesterrein zonder centrale verhuur: Een terrein of een deel van een terrein met een aantal vakantiewoningen, stacaravans, of (vakantie-)appartementen, die niet centraal beschikbaar worden gesteld voor verhuur. Ook appartementencomplexen vallen onder de categorie huisjesterrein zonder centrale verhuur wanneer er geen sprake is van centrale verhuur van het gehele complex. Eenheden in deze categorie zijn in veel gevallen in particulier eigendom.
 • Kampeerterreinen: Een terrein of een deel van een terrein met toeristische slaapplaatsen, waarop kan worden overnacht in tenten, toercaravans, kampeerauto’s/campers.

Dit betekent dat de volgende typen verblijfsaccommodaties niet tot de vakantieparken zijn gerekend:

 • Hotel/hostel/pension
 • Appartement met hoteldienstverlening
 • Bed & Breakfast
 • Losse eenheden niet op park
 • Groepsaccommodatie
 • Jachthaven.

Indien provincies wel data over deze typen accomodaties hebben aangeleverd, zijn die data zo veel mogelijk uitgefilterd.

De provincies zijn zelf verantwoordelijk voor de afbakening van wat binnen hun provincie wel en geen vakantieparken zijn. Het CBS heeft deze afbakening niet gecontroleerd. Het is belangrijk dit in gedachte te houden bij de interpretatie van de uitkomsten en bij een vergelijking tussen de uitkomsten van verschillende provincies.

Vakantieparkadressen in de BAG

Om beter zicht op parken te ontwikkelen, worden gemeenten vanuit de Actie-agenda Vakantieparken 2021-2022 ondersteund om ‘adresseerbare’ verblijfsobjecten en standplaatsen voor recreatieve doeleinden van een adres te voorzien en te registreren in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het gaat hierbij om de zogenaamde ‘adressen achter de slagboom’ van een vakantiepark. Dus de adressen van individuele verblijfsobjecten of standplaatsen.

Een registratie van vakantieparkadressen in de BAG is ook noodzakelijk om deze adressen te kunnen koppelen met de CBS-registraties en veel andere landelijke databronnen, om zo uitkomsten over de verschillende thema’s samen te stellen. Registratie van vakantieparkadressen in de BAG is dan ook een belangrijke voorwaarde voor de data-analyses in dit project.

Nog niet alle provincies konden van de vakantieparken in hun provincie de BAG-geregistreerde adressen ‘achter de slagboom’ leveren. Om de uitkomsten op een juiste manier te kunnen duiden en de provincies goed met elkaar te kunnen vergelijken, zijn vooralsnog alleen uitkomsten opgenomen in dit dashboard over provincies die ook voldoende adressen ‘achter de slagboom’ van de vakantieparken konden aanleveren. Dat zijn momenteel de volgende tien provincies: Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Risico op onthulling en onderdrukking

Aandachtspunten

Voor een juiste interpretatie van de uitkomsten is het belangrijk om rekening te houden met de volgende punten:

 • In kaarten zijn onderdrukte provincies, COROP-gebieden of gemeenten grijs gemaakt en wordt er geen tooltip met uitkomsten getoond als de bezoeker het gebied selecteert. Als de kaart voor een provincie, COROP of gemeente door onderdrukking niet getoond kan worden, verschijnt een toelichting;
 • In tabellen worden onderdrukte categorieën vervangen door een leeg veld of een sterretje;
 • Als een categorie onderdrukt wordt, kan het beeld ontstaan dat die categorie niet relevant is. Dit is niet per definitie het geval. Het gekozen gebied of de gemaakte selectie kan zo specifiek zijn dat de onderzoekspopulatie simpelweg te klein wordt voor de gewenste mate van detail;
 • Als een gebied onderdrukt wordt, kan het beeld ontstaan dat een fenomeen in dat gebied geheel niet speelt. Ook dat is niet per definitie het geval. Uitkomsten kunnen onderdrukt zijn, omdat de aantallen waarnemingen te klein zijn, maar ook vanwege dominantie.

Analyse

Privacy is een groot goed. Ook als je niks te verbergen hebt, heb je heel wat te beschermen. Het CBS is het Statistisch Bureau van Nederland dat onafhankelijk onderzoek uitvoert. Het CBS werkt bij elk onderzoek met strenge eisen om data op een veilige manier te verwerven, te verwerken en te publiceren en is transparant over de manier van werken en de methodieken. Voor meer informatie, zie onze website: https://www.cbs.nl/privacy.

Het CBS verzamelt gegevens van natuurlijke personen, bedrijven en instellingen. Dit is wettelijk vastgelegd in de CBS-wet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Identificerende persoonskenmerken worden na ontvangst direct gepseudonimiseerd. Hierbij worden identificerende gegevens verwijderd en vervangen door een betekenisloze code: een pseudosleutel. Hierdoor kan het onderzoek alleen worden uitgevoerd op gegevens met een pseudosleutel. Bij publicatie zorgt het CBS er bovendien voor dat natuurlijke personen of bedrijven niet herkenbaar of herleidbaar zijn. Ook hanteert het CBS diverse maatregelen tegen diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. Het CBS levert geen herkenbare gegevens aan derden, ook niet aan andere overheidsinstellingen. Wel kunnen sommige (wetenschappelijke) instellingen onder strenge voorwaarden toegang krijgen tot gegevens met pseudosleutel op persoons- of bedrijfsniveau. Dit noemen we microdata.

Voor het dashboard Zicht op Ondermijning - Vakantieparken worden analyses uitgevoerd op die microdata in een beveiligde onderzoeksomgeving van het CBS. Die microdata bestaan uit gegevens op het niveau van individuele adressen, bedrijven, huishoudens en personen. Alleen onderzoekers werkzaam bij een geaccrediteerde instelling mogen onderzoek uitvoeren met die microdata. Uitkomsten op basis van dat onderzoek moeten altijd gepubliceerd worden en zo dat er geen herkenbare gegevens over individuele adressen, bedrijven, huishoudens of personen aan kunnen worden ontleend. Om die reden gelden strenge richtlijnen voor output op basis van onderzoek met microdata van het CBS.

Methode

Uitkomsten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het mogen geen microdata zijn, dus geen uitkomsten over individuele adressen, bedrijven, huishoudens of personen. En in dit geval geldt dat dus ook voor uitkomsten over individuele vakantieparken;
 • Iedere uitkomst is gebaseerd op tenminste drie vakantieparken van een verschillende eigenaar (moederbedrijf). Indien dit niet kon worden vastgesteld vanwege het ontbreken van gegevens over het moederbedrijf geldt de regel van tenminste 10 onderliggende vakantieparken;
 • Maxima en minima zijn herkenbare microdata en mogen dus niet als uitkomst gepubliceerd worden;
 • Er mag geen groepsonthulling plaatsvinden: uitkomsten die voor ten minste 90 procent van een groep gelden mogen niet gepubliceerd worden, omdat de informatie geldig is voor vrijwel elk lid van de groep en de groep als zodanig herkenbaar is;
 • Er mag geen sprake zijn van dominantie: een uitkomst mag niet voor meer dan 50 procent door één bijdrager bepaald worden.

Uitkomsten die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen worden niet gepubliceerd in een grafiek, kaartje of tabel. Die uitkomsten worden dus onderdrukt en niet getoond.

Als één categorie onderdrukt wordt, wordt ook altijd een tweede categorie onderdrukt om secundaire onthulling te voorkomen. Neem als voorbeeld een analyse met uitkomsten naar provincie en COROP. Als één COROP onderdrukt wordt, kan de uitkomst voor die COROP teruggerekend worden door de uitkomst van de overige COROP-gebieden van die van de provincie af te trekken. Dit is secundaire onderdrukking.

Verdiepende informatie

Algemeen

Het dashboard Zicht op Ondermijning - Vakantieparken komt voort uit de Actie-agenda Vakantieparken 2021-2022 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en maatschappelijke partners. In het kader van de uitvoering van actiefpunt 1.4 ‘Data-analyse ondermijning op vakantieparken (“zicht op ondermijning”)’ heeft het CBS verschillende fenomenen op vakantieparken onderzocht waarvan de uitkomsten in dit dashboard worden gepresenteerd.

Actie-agenda Vakantieparken 2021-2022

Inmiddels is er ook een langjarige (vervolg)aanpak voor vakantieparken aangekondigd.

Vervolgaanpak Vakantieparken

De kern van het dashboard wordt gevormd door data van het CBS. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om kenmerken van personen, maar ook om gegevens over geregistreerde verdachten door de politie en eigenaren van (vakantie)woningen gebaseerd op de Basis Registratie Kadaster (BRK). In de beveiligde CBS-omgeving worden deze gegevens gecombineerd met data afkomstig van provincies over vakantieparken en onderliggende adressen.

Aandacht voor privacy

Binnen Zicht op Ondermijning - Vakantieparken wordt veel aandacht besteed aan privacy: het CBS bewaakt streng of gegevens niet herleidbaar zijn naar individuele adressen, personen, bedrijven en in dit geval specifiek de vakantieparken. Dat is een wettelijke verplichting en een kerntaak van het CBS. De gegevens in het dashboard zijn daarom altijd geaggregeerd naar provincies, COROP-gebieden of gemeenten. Bij een risico op onthulling worden de uitkomsten in het dashboard onderdrukt.

Samenwerking en kennisdeling

Het onderzoek naar vakantieparkadressen wordt uitgevoerd in samenwerking met een werkgroep. Aan deze werkgroep nemen diverse provincies, enkele RIEC’s, enkele gemeenten, het CBS, het CCV, het Kenniscentrum kusttoerisme van de Hogeschool van Zeeland en het ministerie van BZK deel. Het doel van deze werkgroep is om met name te komen tot inzichten die kunnen bijdragen aan de aanpak en voorkoming van ondermijnende criminaliteit op vakantieparken. Zij bespreken en verdiepen maandelijks de geprioriteerde onderzoeksvragen, inzichten en mogelijke handelingsperspectieven.

Methode, bronnen, begrippen & afkortingen

Op deze pagina met verdiepende informatie wordt bij het tabblad ‘Methode’ de algemene methode van dit onderzoek toegelicht waaronder de definitie van vakantieparken. Verder is onder het tabblad ‘Bronnen’ een beschrijving terug te vinden van alle bestanden en registers die ten grondslag liggen aan de cijfers in dit dashboard. Onder ‘begrippen’ vind je een beschrijving terug van alle begreippen die in dit dashboard terugkomen. En als laatste is ook nog de betekenis van de gebruikte afkortingen toegevoegd.

Verdiepende informatie – Methode

Definitie vakantieparken

De definitie van vakantieparken is tijdens dit project in overleg met een speciaal voor dit onderzoek opgerichte de werkgroep vastgesteld. Hierbij is zoveel mogelijk aangesloten op het definitiekader verblijfsaccommodaties zoals opgesteld door het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en de definitie van het CBS zoals gebruikt in de Statistiek Logiesaccommodaties. In dit dashboards worden de volgende typen verblijfsaccommodaties tot de vakantieparken gerekend:

 • Huisjesterrein met centrale verhuur: Een terrein of een deel van een terrein met een aantal vakantiewoningen, stacaravans, of (vakantie-)appartementen, die hoofdzakelijk voor verhuur door de exploitant of beheerder van het complex beschikbaar zijn. Ook appartementencomplexen vallen onder de categorie huisjesterrein met centrale verhuur, wanneer de verhuur centraal door de exploitant of beheerder van het complex wordt uitgevoerd.
 • Huisjesterrein zonder centrale verhuur: Een terrein of een deel van een terrein met een aantal vakantiewoningen, stacaravans, of (vakantie-)appartementen, die niet centraal beschikbaar worden gesteld voor verhuur. Ook appartementencomplexen vallen onder de categorie huisjesterrein zonder centrale verhuur wanneer er geen sprake is van centrale verhuur van het gehele complex. Eenheden in deze categorie zijn in veel gevallen in particulier eigendom.
 • Kampeerterreinen: Een terrein of een deel van een terrein met toeristische slaapplaatsen, waarop kan worden overnacht in tenten, toercaravans, kampeerauto’s/campers.

Dit betekent dat de volgende typen verblijfsaccommodaties niet tot de vakantieparken zijn gerekend:

 • Hotel/hostel/pension
 • Appartement met hoteldienstverlening
 • Bed & Breakfast
 • Losse eenheden niet op park
 • Groepsaccommodatie
 • Jachthaven.

Indien provincies wel data over deze typen accomodaties hebben aangeleverd, zijn die data zo veel mogelijk uitgefilterd.

De provincies zijn zelf verantwoordelijk voor de afbakening van wat binnen hun provincie wel en geen vakantieparken zijn. Het CBS heeft deze afbakening niet gecontroleerd. Het is belangrijk dit in gedachte te houden bij de interpretatie van de uitkomsten en bij een vergelijking tussen de uitkomsten van verschillende provincies.

Vakantieparkadressen in de BAG

Om beter zicht op parken te ontwikkelen, worden gemeenten vanuit de Actie-agenda Vakantieparken 2021-2022 ondersteund om ‘adresseerbare’ verblijfsobjecten en standplaatsen voor recreatieve doeleinden van een adres te voorzien en te registreren in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het gaat hierbij om de zogenaamde ‘adressen achter de slagboom’ van een vakantiepark. Dus de adressen van individuele verblijfsobjecten of standplaatsen.

Een registratie van vakantieparkadressen in de BAG is ook noodzakelijk om deze adressen te kunnen koppelen met de CBS-registraties en veel andere landelijke databronnen, om zo uitkomsten over de verschillende thema’s samen te stellen. Registratie van vakantieparkadressen in de BAG is dan ook een belangrijke voorwaarde voor de data-analyses in dit project.

Nog niet alle provincies konden van de vakantieparken in hun provincie de BAG-geregistreerde adressen ‘achter de slagboom’ leveren. Om de uitkomsten op een juiste manier te kunnen duiden en de provincies goed met elkaar te kunnen vergelijken, zijn vooralsnog alleen uitkomsten opgenomen in dit dashboard over provincies die ook voldoende adressen ‘achter de slagboom’ van de vakantieparken konden aanleveren. Dat zijn momenteel de volgende tien provincies: Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Risico op onthulling en onderdrukking

Aandachtspunten

Voor een juiste interpretatie van de uitkomsten is het belangrijk om rekening te houden met de volgende punten:

 • In kaarten zijn onderdrukte provincies, COROP-gebieden of gemeenten grijs gemaakt en wordt er geen tooltip met uitkomsten getoond als de bezoeker het gebied selecteert. Als de kaart voor een provincie, COROP of gemeente door onderdrukking niet getoond kan worden, verschijnt een toelichting;
 • In tabellen worden onderdrukte categorieën vervangen door een leeg veld of een sterretje;
 • Als een categorie onderdrukt wordt, kan het beeld ontstaan dat die categorie niet relevant is. Dit is niet per definitie het geval. Het gekozen gebied of de gemaakte selectie kan zo specifiek zijn dat de onderzoekspopulatie simpelweg te klein wordt voor de gewenste mate van detail;
 • Als een gebied onderdrukt wordt, kan het beeld ontstaan dat een fenomeen in dat gebied geheel niet speelt. Ook dat is niet per definitie het geval. Uitkomsten kunnen onderdrukt zijn, omdat de aantallen waarnemingen te klein zijn, maar ook vanwege dominantie.

Analyse

Privacy is een groot goed. Ook als je niks te verbergen hebt, heb je heel wat te beschermen. Het CBS is het Statistisch Bureau van Nederland dat onafhankelijk onderzoek uitvoert. Het CBS werkt bij elk onderzoek met strenge eisen om data op een veilige manier te verwerven, te verwerken en te publiceren en is transparant over de manier van werken en de methodieken. Voor meer informatie, zie onze website: https://www.cbs.nl/privacy.

Het CBS verzamelt gegevens van natuurlijke personen, bedrijven en instellingen. Dit is wettelijk vastgelegd in de CBS-wet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Identificerende persoonskenmerken worden na ontvangst direct gepseudonimiseerd. Hierbij worden identificerende gegevens verwijderd en vervangen door een betekenisloze code: een pseudosleutel. Hierdoor kan het onderzoek alleen worden uitgevoerd op gegevens met een pseudosleutel. Bij publicatie zorgt het CBS er bovendien voor dat natuurlijke personen of bedrijven niet herkenbaar of herleidbaar zijn. Ook hanteert het CBS diverse maatregelen tegen diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. Het CBS levert geen herkenbare gegevens aan derden, ook niet aan andere overheidsinstellingen. Wel kunnen sommige (wetenschappelijke) instellingen onder strenge voorwaarden toegang krijgen tot gegevens met pseudosleutel op persoons- of bedrijfsniveau. Dit noemen we microdata.

Voor het dashboard Zicht op Ondermijning - Vakantieparken worden analyses uitgevoerd op die microdata in een beveiligde onderzoeksomgeving van het CBS. Die microdata bestaan uit gegevens op het niveau van individuele adressen, bedrijven, huishoudens en personen. Alleen onderzoekers werkzaam bij een geaccrediteerde instelling mogen onderzoek uitvoeren met die microdata. Uitkomsten op basis van dat onderzoek moeten altijd gepubliceerd worden en zo dat er geen herkenbare gegevens over individuele adressen, bedrijven, huishoudens of personen aan kunnen worden ontleend. Om die reden gelden strenge richtlijnen voor output op basis van onderzoek met microdata van het CBS.

Methode

Uitkomsten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het mogen geen microdata zijn, dus geen uitkomsten over individuele adressen, bedrijven, huishoudens of personen. En in dit geval geldt dat dus ook voor uitkomsten over individuele vakantieparken;
 • Iedere uitkomst is gebaseerd op tenminste drie vakantieparken van een verschillende eigenaar (moederbedrijf). Indien dit niet kon worden vastgesteld vanwege het ontbreken van gegevens over het moederbedrijf geldt de regel van tenminste 10 onderliggende vakantieparken;
 • Maxima en minima zijn herkenbare microdata en mogen dus niet als uitkomst gepubliceerd worden;
 • Er mag geen groepsonthulling plaatsvinden: uitkomsten die voor ten minste 90 procent van een groep gelden mogen niet gepubliceerd worden, omdat de informatie geldig is voor vrijwel elk lid van de groep en de groep als zodanig herkenbaar is;
 • Er mag geen sprake zijn van dominantie: een uitkomst mag niet voor meer dan 50 procent door één bijdrager bepaald worden.

Uitkomsten die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen worden niet gepubliceerd in een grafiek, kaartje of tabel. Die uitkomsten worden dus onderdrukt en niet getoond.

Als één categorie onderdrukt wordt, wordt ook altijd een tweede categorie onderdrukt om secundaire onthulling te voorkomen. Neem als voorbeeld een analyse met uitkomsten naar provincie en COROP. Als één COROP onderdrukt wordt, kan de uitkomst voor die COROP teruggerekend worden door de uitkomst van de overige COROP-gebieden van die van de provincie af te trekken. Dit is secundaire onderdrukking.

Geraadpleegde bronbestanden

Begrippen

Afkortingen

Bronnen

Algemene beschrijving
Het Algemeen Bedrijven Register (ABR) vormt voor het CBS de ruggengraat van het statistisch proces voor economische statistieken. Het ABR is een systeem waarin identificerende gegevens en structuurgegevens over alle bedrijven en instellingen (inclusief zelfstandigen) zijn geregistreerd. Hieruit worden de statistische eenheden bedrijfseenheid, ondernemingengroep en lokale bedrijfseenheid afgeleid. Het ABR bevat informatie over de economische activiteit en het aantal werkzame personen. Daarnaast bevat het ABR ook informatie over bepaalde ‘events’. Een event geeft een gebeurtenis of wijziging weer binnen het ABR: bijvoorbeeld de oprichting, overname of opheffing van een bedrijf.

Leverancier
Kamer van Koophandel (KvK), Belastingdienst, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), De Nederlandsche Bank (DNB) en het CBS.

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Gegevens worden doorlopend geactualiseerd.

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is een registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. De BAG bestaat uit twee samenhangende basisregistraties: de Basisregistratie Adressen en de Basisregistratie Gebouwen. De Basisregistratie Adressen bevat alle officiële, als zodanig toegekende, adressen op Nederlands grondgebied. Een adres is de door de bevoegde gemeente toegekende benaming, bestaande uit de naam van een openbare ruimte (straat), een nummeraanduiding (huisnummer en toevoegingen) en woonplaats. Adressen worden toegekend aan adresseerbare objecten uit de Basisregistratie Gebouwen. In de Basisregistratie Gebouwen zijn alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd. Deze 'objecttypen' zijn afgebakend en voorzien van een unieke aanduiding. Bepaalde gegevens behorende bij de objecttypen (zoals de oppervlakte en het bouwjaar) zijn ook in de registratie opgenomen. Aan ieder object is minimaal één adres gekoppeld. Daarnaast zijn nevenadressen mogelijk. Aan panden zonder verblijfsobject (zoals onzelfstandige bijgebouwen) wordt geen adres toegekend.

Leverancier
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vulling van de BAG. Het Kadaster beheert de BAG en krijgt de gegevens aangeleverd door de gemeenten.

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
De BAG komt maandelijks beschikbaar.

Bijzonderheden
Het CBS maakt vanaf 1 januari 2012 gebruik van de BAG.
Algemene beschrijving
De Basisregistratie Personen (BRP) is de digitale bevolkingsregistratie van Nederland, en (sinds 2014) de opvolger van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). De BRP bevat gegevens over ingezetenen en niet-ingezetenen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de gegevens over ingezetenen. Gegevens over niet-ingezetenen worden bijgehouden door het ministerie van BZK. Elke persoon die naar verwachting ten minste vier maanden rechtmatig in Nederland verblijft, moet ingeschreven worden als ingezetene. Wanneer iemand niet aan deze voorwaarden voldoet maar wel een relatie heeft met de Nederlandse overheid, wordt de persoon ingeschreven als niet-ingezetene. Te denken valt aan mensen die buiten Nederland wonen en hier werken, studeren, onroerend goed bezitten, vanuit Nederland een uitkering genieten, enzovoorts. Ook ingezetenen die naar verwachting ten minste acht maanden buiten Nederland verblijven, worden niet-ingezetene. In de BRP zijn van iedere ingeschrevene gegevens als burgerservicenummer (BSN), geboortedatum, geslacht, geboorteland en woonplaats geregistreerd, van ingezetenen bovendien gegevens over de ouders, partners en kinderen. Voor ingezetenen wordt een adres in Nederland geregistreerd, voor niet-ingezetenen een adres buiten Nederland. Voor meer informatie over de BRP wordt verwezen naar de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens http://www.rvig.nl/brp.

Leverancier
Gemeenten.

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Gegevens worden doorlopend geactualiseerd.

Bijzonderheden
In dit onderzoek worden alleen de gegevens gebruikt van personen die als ingezetene in de BRP ingeschreven staan of ooit ingeschreven hebben gestaan.
Algemene beschrijving
Deze bron bevat alle personen die in een bepaald jaar voorkomen in het registratiesysteem BVI van de Nationale Politie. De registraties zijn personen tegen wie een redelijk vermoeden van schuld van een misdrijf bestaat. Van alle personen is opgenomen hoe vaak en van wel misdrijf ze worden verdacht.

Leverancier
Politie.

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Jaarlijks.

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
Het bestand bevat de gehele Nederlandse populatie met voor het dashboard Zicht op Ondermijning relevante persoonskenmerken. Alle personen die gedurende een verslagjaar op enig moment ingeschreven stonden in de Basisregistratie Personen en personen die wel een relatie hadden met Nederland in dat jaar maar niet ingeschreven stonden zijn opgenomen in het bestand. Het bestand is samengesteld om te waarborgen dat de doelgroepenanalyses binnen de Zicht op Ondermijning consistent worden uitgevoerd. Het bestand bevat variabelen die ingedeeld kunnen worden naar vijf onderwerpen: persoonskenmerken, inkomen, vastgoed, delicten en bedrijven.

Leverancier
CBS.

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Eenmalig samengesteld voor de jaren 2011 - 2019.

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
De component eigenaar bevat de eigenaren van woningen op peildatum 1-1-JJJJ. De eigenaren zijn beschikbaar vanaf 2012. Voor de jaren 2012-2018 is er slechts 1 eigenaar beschikbaar. De reden is dat de eigenaar toen uit het Inkomens Informatie Systeem Waarde van Onroerende Zaken (IISWOZ) van de Belastingdienst kwam. Dit was de eigenaar die de aanslag van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) kreeg. Vanaf 2019 worden de cijfers van de eigenaren gebaseerd op de Basis Registratie Kadaster (BRK). Vanaf dit jaar zijn er maximaal 2 eigenaren van een woning aanwezig. Dit kunnen alleen natuurlijke eigenaren zijn, maar ook twee niet natuurlijke eigenaren, of een combinatie van beiden.

Leverancier
Koppeling van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) aan de BRK (Basisregistratie Kadaster) en de Landelijke Voorziening Waarde van Onroerende Zaken (LVWOZ).

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Jaarlijks.

Bijzonderheden
Eerst wordt de woningvoorraad vanuit de BAG gekoppeld aan de BRK. Daarna wordt een koppeling met de LVWOZ uitgevoerd. Daar waar er in de BRK geen eigenaar staat wordt de eigenaar aangevuld vanuit de LVWOZ.
Algemene beschrijving
Deze bron bevat alle familierelaties van individuen die op 1 januari van het betreffende jaar staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Onder familierelaties vallen relaties met kernfamilie (personen die biologisch en/of via adoptie een familierelatie met elkaar hebben, plus personen die één of meer gezamenlijke kinderen hebben), partners, partners van kernfamilie, schoonfamilie (familie van de partner) en stieffamilie (nieuwe partner van ouder en eventuele kinderen daarvan).

Leverancier
CBS.

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Jaarlijks sinds 2009.

Bijzonderheden
De familienetwerklaag op basis van logische assumpties en beschikbare data zo goed mogelijk samengesteld. Er zitten aannames in, artefacten, en ruis.
Algemene beschrijving
Dit bestand bevat van alle personen die vanaf 1 oktober 1994 in de GBA/BRP voorkomen hun plaats in het huishouden, en de gegevens over het huishouden waartoe zij behoren en behoord hebben, met datum aanvang en datum einde van elk huishouden waartoe zij behoren en behoord hebben.

Leverancier
CBS.

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Jaarlijks.

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
Het bestand bevat het jaarinkomen van alle huishoudens behorende tot de bevolking van Nederland op 1 januari van het verslagjaar.

Leverancier
De belangrijkste berichtgever is de Belastingdienst.

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Jaarlijks sinds 2011.

Bijzonderheden
Dit bestand in de huidige vorm wordt sinds 2017 gemaakt en is de vervanging voor de oude bron met het jaarinkomen van huishoudens.
Algemene beschrijving
Het CBS heeft toegang tot de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). Dit is de centrale voorziening waaruit WOZ-gegevens uit alle gemeenten verkregen kunnen worden. Sinds 1 januari 2019 zijn daadwerkelijk alle gemeenten aangesloten op de LV WOZ. Hiermee werd de LV WOZ voor alle gebruikers en afnemers de basis. De basisregistratie bevat een ‘Vastgestelde waarde’ (WOZ-waarde) en de koppeling aan kadastrale percelen en/of adressen en aan BAG verblijfsobjecten, standplaatsen, ligplaatsen en/of panden. De LV WOZ maakt (her)gebruik van de standaarden en voorzieningen die binnen het Stelsel van Basisregistraties ontwikkeld zijn.

Leverancier
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vulling van de LV WOZ. De Waarderingskamer is de toezichthouder. Het Kadaster beheert de LV WOZ. Het Ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor de basisregistratie LV WOZ.

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Jaarlijks sinds 2019.

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
Bevat alle personen die zich ooit vanuit het buitenland in de BRP hebben ingeschreven en zij die zich vanaf 1 oktober 1994 vanuit Nederland in het buitenland hebben gevestigd. Van personen die zich vanuit het buitenland in Nederland vestigen is de datum vestiging en het land van waar men vandaan komt vastgelegd. Van personen die zich vanuit Nederland in het buitenland vestigen, is de datum van vertrek en het land van bestemming vastgelegd. In de BRP gelden specifieke regels om als migrant te worden in- of uitgeschreven.

Leverancier
CBS.

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Jaarlijks.

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
Dit bestand bevat voor immigranten met een niet-EU/EFTA-nationaliteit het migratiemotief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor immigranten met een nationaliteit van één van de EU/EFTA-landen is het afgeleid migratiedoel bepaald op basis van het feitelijk geregistreerde gedrag van de immigrant uit informatie in het Stelsel van Sociaal Statistische Bestanden. De populatie bestaat uit in de bevolkingsregisters van Nederlandse gemeenten ingeschreven immigranten die op het moment van immigratie een niet-Nederlandse nationaliteit hebben.

Leverancier
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Jaarlijks.

Bijzonderheden
Bij de IND wordt per immigrant maar één migratiemotief vastgelegd. Alleen als een immigrant van plan is minimaal 4 maanden in Nederland te verblijven is inschrijving in de BRP verplicht.
Algemene beschrijving
In het bestand Banen en lonen van de polisadministratie (SPOLIS) zijn kwantitatieve en kwalitatieve gegevens opgenomen over banen en lonen van werknemers bij Nederlandse bedrijven over een bepaald verslagjaar of deel van een verslagjaar. De definitie van "baan" die ten grondslag ligt aan dit bestand is een inkomstenverhouding in verband met arbeid van een werkgever met een persoon. Een persoon kan per werkgever meerdere inkomstenverhoudingen tegelijkertijd hebben. Dit bestand, waarbij de sleutel voor een baan de inkomstenverhouding is.

Leverancier
De Polisadministratie wordt beheerd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), verwerkt door het CBS.

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Maandelijks.

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
Deze component bevat vanaf 2010 een selectie uit de registraties van De Nationale Politie, de tien regionale eenheden en de Landelijke Eenheid via de landelijke bevragingsapplicatie BVI. In de periode tussen juni 2008 en december 2009 zijn alle eenheden overgegaan op het systeem Basisvoorziening Handhaving (BVH), waaraan de gegevens voor GIDS en BVI worden onttrokken. Voor 2010 bevat de component gegevens geleverd via GIDS en waren de gegevens afkomstig uit de basisprocessensystemen BPS, Xpol en Genesys. Alle personen worden geregistreerd tegen wie een redelijk vermoeden van schuld van een misdrijf bestaat. Van alle personen is opgenomen hoe vaak en van welk misdrijf ze werden verdacht.

Leverancier
Politie

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Jaarlijks sinds 2005.

Bijzonderheden
Vanuit politieregio 15 (Haaglanden), 26 (KLPD) en 27 (KMAR) zijn geen gegevens over verdachten geleverd over de jaren 2005 t/m 2009
Algemene beschrijving
Alle niet-ingezetenen (nooit-ingezetenen en ooit-ingezetenen) met een relatie met de Nederlandse overheid. Van deze personen wordt geregistreerd waar ze wonen. Personen zijn niet verplicht om een verhuizing door te geven in de RNI (in tegenstelling tot de GBA), waardoor de kwaliteit mogelijk minder is dan die van de GBA. Daarnaast is het echter wel zo dat instanties die contact hebben gehad met een klant en hebben gezien dat de gegevens kloppen of niet, dit doorgeven in de RNI. De component bevat twee hoofdgroepen personen: 1) personen die die op enig moment ingezetene van Nederland zijn geweest en zijn geëmigreerd naar het buitenland, denk aan gepensioneerden die in Frankrijk zijn gaan wonen, 2) personen die nog nooit ingezetene zijn geweest maar wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben (gehad) bijvoorbeeld doordat met in Nederland werkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Poolse seizoen werker die wel in Nederland werkt, een Nederlands verblijfadres heeft maar niet als ingezetene is ingeschreven.

Leverancier
Gemeenten

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Jaarlijks sinds 1995.

Bijzonderheden
NA
Algemene beschrijving
Als onderdeel van het onderzoek Schuldenproblematiek in beeld (bekostigd door SZW) zijn geregistreerde problematische schulden in beeld gebracht. In deze microdatabestanden is voor de peilmomenten 1 januari 2018, 2019 en 2020 en 1 oktober 2020 de smalle definitie van geregistreerde problematische schulden op persoons- en huishoudniveau opgenomen waarbij enkele bronnen voor geregistreerde problematische schulden buiten beschouwing zijn gelaten. De populatie van de bestanden zijn alle personen die op het betreffende peilmoment stonden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Leverancier
Diverse leveranciers waaronder:de Belastingdienst, CAK, De Raad voor rechtspraak, Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en DUO.

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Momenteel zijn de peilmomenten 1 januari 2018, 2019 en 2020 en 1 oktober 2020 beschikbaar. In de toekomst zullen meer peilmomenten beschikbaar komen.

Bijzonderheden
Er wordt gesproken van “smalle definitie” omdat in tegenstelling tot de volledige definitie van geregistreerde problematische schulden de volgende voorwaarden niet zijn meegenomen in de microdatabestanden: volgt een bij BKR geregistreerd minnelijk traject, heeft een bij BKR geregistreerde betalingsachterstand, is in het Centraal Curatele en Bewindregister (CCBR) opgenomen op grond van verkwisting en/of problematische schulden.
Algemene beschrijving
Dit bestand bevat gegevens over de sociaaleconomische categorie (SECM) van personen op basis van de voornaamste inkomensbron in een bepaalde maand. Het bestand is gebaseerd op diverse inkomens- en onderwijsregistraties.

Leverancier
CBS

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Maandelijks.

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
Het doel van het SSB is het beschikbaar stellen van microdata ten behoeve van publicaties op het terrein van sociaaleconomische en ruimtelijke statistieken. De onderliggende componenten worden op een gestandaardiseerde manier centraal beschikbaar gesteld waardoor ze efficiënt gedeeld en gekoppeld kunnen worden. Het SSB bevat databestanden met gegevens over personen, uitkeringen, banen, inkomen, opleidingen, huishoudens, huizen, ruimtelijke indelingen en nog veel meer. Deze gegevens zijn onderling gekoppeld.

Leverancier
Het SSB kent verschillende leveranciers afhankelijk van de specifieke component.

Integraal of steekproef
Het SSB is voor een groot deel gebaseerd op registers en dus integraal, maar enkele componenten bestaan uit onderzoek gebaseerd op een steekproef, zoals de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

Periodiciteit
De periodiciteit varieert naar gelang de specifieke component.

Bijzonderheden
Een groot deel van de gegevens is integraal, waardoor er geen steekproeffouten zijn. De kwaliteit van de uitkomsten wordt bevorderd door de integratie van gegevens uit de verschillende bronnen en door het structureel doen van plausibiliteitscontroles. Daarnaast wordt gecontroleerd op interne consistentie. Dit wordt gedaan voordat de gegevens in het SSB worden opgeslagen.
Algemene beschrijving
Deze bron bevat rechtbankstrafzaken waarover het Openbaar Ministerie (OM) een beslissing heeft genomen, de kenmerken van de zaak zoals de datum van uitstroom, de kenmerken van de verdachte zoals het rinnummer en het soort verdachte en de kenmerken van het feit zoals de datum van plegen en de aard van het misdrijf. In de component zijn zowel natuurlijke personen als rechtspersonen opgenomen.

Leverancier
Openbaar Ministerie vanuit het Communicatiesysteem Openbaar Ministerie Parket AdminStratie (COMPAS, sinds 2001) en het Geïntegreerd Processysteem (GPS, sinds 2008 geleidelijk ingevoerd bij de parketten) van het Openbaar Ministerie.

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Jaarlijks sinds 2001.

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
Deze bron bevat rechtbankstrafzaken die zijn uitgestroomd bij de rechter in eerste aanleg, de kenmerken van de zaak zoals de datum van uitstroom, de kenmerken van de verdachte zoals het rinnummer en het soort verdachte en de kenmerken van het feit zoals de datum van plegen en de aard van het misdrijf. In de component zijn zowel natuurlijke personen als rechtspersonen opgenomen.

Leverancier
Openbaar Ministerie vanuit het Communicatiesysteem Openbaar Ministerie Parket AdminStratie (COMPAS, sinds 2001) en het Geïntegreerd Processysteem (GPS, sinds 2008 geleidelijk ingevoerd bij de parketten) van het Openbaar Ministerie.

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Jaarlijks sinds 2001.

Bijzonderheden
-
Algemene beschrijving
Voor het project Zicht op Ondermijning - Vakantieparken is aan de provincies gevraagd of zij van de vakantieparken in hun provincie de BAG-geregistreerde adressen ‘achter de slagboom’ kunnen leveren. Dus de adressen van individuele verblijfsobjecten of standplaatsen op het park. Deze bestanden vormen de basis voor dit onderzoek. Via deze adresgegevens kunnen verschillende andere registers aangekoppeld worden of zo onderzoek te kunnen doen naar de ondermijningsproblematiek op vakantieparken.

Leverancier
Provincies

Integraal of steekproef
Integraal.

Periodiciteit
Incidenteel.

Bijzonderheden
Er zijn momenteel tien provincies die deze gegevens correct hebben aangeleverd: Drenthe, Flevoland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland. De overige provincies zijn daarom ook nog niet opgenomen in dit dashboard.

Begrippen

Bedrijven die economisch actief zijn: juridische eenheden die staan ingeschreven bij de KVK en omzet of werkgelegenheid hebben. Niet-actieve bedrijven staan wel ingeschreven bij de KvK maar hebben geen omzet of werkgelegenheid.
Persoon die alleen in een woonruimte woont en eenpersoonshuishoudens vormt. Tot eenpersoonshuishoudens, ook wel alleenstaanden genoemd, worden ook personen gerekend die met anderen op eenzelfde adres wonen maar een eigen huishouding voeren.
Persoon die ouder is in een eenouderhuishouden (Particulier huishouden bestaande uit één ouder met een of meer thuiswonende kinderen).
Immigrant met de buitenlandse nationaliteit ingeschreven in de BRP met als (afgeleid) migratiemotief 'Arbeid'.
Persoon met een baan in Nederland, zonder inschrijving in de BRP, die voorkomen in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI).
Er zijn twee hoofdgroepen te onderscheiden, namelijk reguliere banen en flexibele banen. Tot de hoofdgroep reguliere banen behoren de banen waarbij in de arbeidsovereenkomst een vaste arbeidsduur is opgenomen. Tot de hoofdgroep flexibele banen behoren de banen van oproep- en uitzendkrachten. Het wel of niet hebben van een tijdelijk of vast contract is hierbij geen criterium.
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.
Een eigenaar van een (vakantie)woning heeft een buitenlands adres wanneer wordt voldaan aan minstens één van de twee volgende voorwaarden: 1) De eigenaar is een ingezetene van Nederland geweest en is na 1 januari 1995 naar het buitenland geëmigreerd, of 2) De eigenaar heeft na 1 januari 1995 een relatie met een Nederlands persoon (gehad), bijvoorbeeld omdat hij/zij (tijdelijk) in het buitenland heeft gewerkt.
Een cluster van één of meer aangrenzende gemeenten in dezelfde provincie, ontworpen voor regionaal onderzoek. De COROP-indeling is op overwegend statistisch-inhoudelijke gronden omstreeks 1970 ontworpen door de COördinatiecommissie Regionaal OnderzoeksProgramma. Aan deze commissie ontleent de indeling haar de naam. Onderscheiden werden veertig gebieden, waaraan later drie subgebieden zijn toegevoegd. De COROP-indeling is een regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. Bij de opzet van de indeling stond het nodale indelingsprincipe voorop. Dit principe kon echter niet als enig criterium worden gehanteerd. Een beperking van het aantal gebieden was noodzakelijk om kengetallen over toegevoegde waarde (naar bedrijfsklasse) en bruto-investeringen (naar type en bestemming) op dit niveau te kunnen presenteren. Verder was het wenselijk om in voorkomende gevallen de provinciegrens ook als grens van een COROP-gebied aan te houden. Deze indeling in 40 gebieden vormt niveau 3 van de Europese NUTS-indeling.
De Opiumwet regelt de opsporing, vervolging en berechting van handelingen die te maken hebben met (verboden) drugsbezit en drugshandel. De wet maakt onderscheid tussen misdrijven en overtredingen. Op grond van de Opiumwet geldt een verbod op het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben van middelen die genoemd worden op de zogeheten lijst I (harddrugs) en lijst II (softdrugs). Voorbeelden van de hier bedoelde stoffen zijn cocaïne, heroïne, methadon, morfine, opium en hennep. De in deze onderzoek gepresenteerde cijfers hebben uitsluitend betrekking op misdrijven.
European Free Trade Association / Europese Vrijhandelsassociatie (EVA)). De EFTA is een samenwerkingsverband tussen Noorwegen, IJsland en Zwitserland.
Eigenaar van het (vakantie)huis gebaseerd op de Basis Registratie Kadaster (BRK) of de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ).
Samenwerkingsverband van Europese staten. De Europese Unie bestaat uit de volgende landen: Vanaf 1-1-1958: België, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland. Toegetreden op 1-1-1973: Denemarken, Ierland en Verenigd Koninkrijk. Toegetreden op 1-1-1981: Griekenland. Toegetreden op 1-1-1986: Portugal en Spanje. Toegetreden op 1-1-1995: Oostenrijk, Finland en Zweden. Toegetreden op 1-5-2004: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Slovenië en Tsjechië. Toegetreden op 1-1-2007: Bulgarije en Roemenië. Toegetreden op 1-7-2013: Kroatië. NB: Vanaf 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten.
In dit onderzoek hebben we naar de volgende directe familierelaties gekeken: ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, (half)broers en zussen, en geregistreerde partners.
Variabele waarmee onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen.
Hieronder vallen onder andere de gevallen van eenvoudige en zware mishandeling, bedreiging en stalking, de seksuele misdrijven, de levensdelicten moord en doodslag, gijzeling en mensenhandel.
De indeling van het aantal werkenden (werkzame personen al dan niet in loondienst) van een bedrijf in klassen.
Het besteedbaar huishoudinkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Het gestandaardiseerd inkomen is een maat voor de welvaart van (de leden van) een huishouden. In dit onderzoek wordt er onderscheid gemaakt in de volgende groepen: personen die landelijk behoren tot de laagste 40% van de gestandaardiseerde huishoudinkomens, personen die landelijk behoren tot de middelste 40% van de gestandaardiseerde huishoudinkomens en personen die landelijk behoren tot de hoogste 20% van de gestandaardiseerde huishoudinkomens.
Een terrein of een deel van een terrein met een aantal vakantiewoningen, stacaravans, of (vakantie-)appartementen, die hoofdzakelijk voor verhuur door de exploitant of beheerder van het complex beschikbaar zijn. Ook appartementencomplexen vallen onder de categorie huisjesterrein met centrale verhuur, wanneer de verhuur centraal door de exploitant of beheerder van het complex wordt uitgevoerd.
Een terrein of een deel van een terrein met een aantal vakantiewoningen, stacaravans, of (vakantie-)appartementen, die niet centraal beschikbaar worden gesteld voor verhuur. Ook appartementencomplexen vallen onder de categorie huisjesterrein zonder centrale verhuur wanneer er geen sprake is van centrale verhuur van het gehele complex. Eenheden in deze categorie zijn in veel gevallen in particulier eigendom.
Het gaat hier om misdrijven, door de politie vastgelegd in een proces-verbaal van aangifte of in een ambtshalve opgemaakt proces-verbaal. Dit zijn feiten, strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht en in tal van bijzondere wetten, waaronder de Opiumwet, en de Wet wapens en munitie. Verkeersmisdrijven worden buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek. Verder wordt onderscheid gemaakt in de volgende typen misdrijven: Vermogensmisdrijven: diefstal en inbraak, Vermogensmisdrijf: overig, Vernieling of misdrag tegen orde en gezag, Gewelds- of seksueelmisdrijf, Drugsmisdrijf, Vuurwapenmisdrijf en Overig misdrijf.
Personen die op peilmoment volgens de Basisregistraties Personen (BRP) staan ingeschreven op een adres op een vakantiepark. Deze adressen moeten in de BAG geregisteerd staan. Wat een vakantieparkadres is, is bepaald op basis van de bestanden de provincies hebben aangeleverd.
Belangrijkste inkomensbron van de persoon is inkomen uit werk. De categorie 'inkomen uit werk' is een samenvoeging van de categorieën: 1) 'Directeur-grootaandeelhouder', eigenaar van een bedrijf die als directeur in loondienst is van het eigen bedrijf, 2) 'Werknemer', een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat, 3) 'Meewerkend gezinslid', een persoon die arbeid verricht, niet op basis van een expliciete arbeidsovereenkomst, in het bedrijf of de praktijk van de partner of de ouders, 4) 'Zelfstandig ondernemer', een persoon die arbeid verricht voor eigen rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk en 5) 'Overige zelfstandige'.
Het aantal jaren dat een persoon is ingeschreven op een (vakantiepark)adres. Bijvoorbeeld een persoon woont sinds 1 juli 2010 op een vakantieparkadres. Op 1 januari 2022 heeft deze persoon dan een inschrijvingsduur van 11,5 jaren.
Een terrein of een deel van een terrein met toeristische slaapplaatsen, waarop kan worden overnacht in tenten, toercaravans, kampeerauto's/campers. De AOW-leeftijd was tot 1 januari 2013 65 jaar. Vanaf 2013 wordt de AOW-leeftijd geleidelijk verhoogd tot 67 jaar. Een verdere stijging is afhankelijk van de stijging van de gemiddelde levensverwachting. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering.
Leeftijd in jaren.
Persoon of bedrijf bezit minimaal 3 (vakantie)huizen. Ingedeeld in de categorieën: 3 tot en met 5 adressen en 6 of meer adressen.
Persoon die een paar vormt met een andere persoon in een particulier huishouden met een of meer thuiswonende kinderen.
Persoon die een paar vormt met een andere persoon in een particulier huishouden zonder thuiswonende kinderen.
Onder natuuurlijke personen vallen eenmanszaken, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en maatschappen.
Onder ondermijnende delicten vallen acht type delicten: bedrog, valsheidsmisdrijf, heling, afpersing en afdreiging, overig vermogensmisdrijf, overig geweldsmisdrijf, drugsmisdrijf, en (vuur)wapenmisdrijf. Hiermee sluiten we aan bij de definitie van ondermijnende delicten die eerder vastgesteld is voor het dashboard ‘Zicht op Ondermijning’. Het is een verzamelbegrip waaronder dus ook delicten vallen die als afzonderlijk delict terugkomen in het dashboard.
Alle misdrijven, omschreven in het Wetboek van Strafrecht, niet zijnde een vermogensmisdrijf, een vernieling en openbare orde misdrijf of een gewelds- en seksueel misdrijf. En alle misdrijven omschreven in wetten, de Wegenverkeerswet, de Opiumwet of de Wet Wapens en Munitie.
Overig lid huishouden: persoon die anders dan als partner, ouder in een eenouderhuishouden of als thuiswonend kind deel uitmaakt van een particulier huishouden. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een kostganger die bij een gezin inwoont, twee broers die samen één huishouding vormen, of een pleegkind. Of persoon die deel uitmaakt van een institutioneel huishouden. Institutioneel huishouden: Huishouden bestaande uit één of meer personen, die bedrijfsmatig worden voorzien van huisvesting en dagelijkse levensbehoeften. Het gaat om instellingen zoals verpleeg-, verzorgings- en kindertehuizen, gezinsvervangende tehuizen, revalidatiecentra en penitentiaire inrichtingen, waarin de personen in principe voor langere tijd zullen verblijven. Ook personen waarvan de plaats in het huishouden onbekend is behoren tot deze categorie.
Tot deze categorie behoren nog niet schoolgaande kinderen, schoolgaande kinderen, studenten met en zonder inkomen en overige personen zonder inkomen.
De belangrijkste inkomensbron van de persoon is een pensioenuitkering. Tot de pensioenuitkeringen worden gerekend: uitkeringen Algemene ouderdomswet (AOW), uitkeringen Algemene nabestaandenwet (Anw), overige pensioenen en lijfrenten en inkomsten uit uitkeringen buitenland (vanaf verslagjaar 2001).
Plaats die een persoon in een huishouden inneemt als referentiepersoon, of ten opzichte van de referentiepersoon van een huishouden. In dit onderzoek worden de volgende categorieën onderscheiden: thuiswonend kind, alleenstaande, met partner zonder kinderen, met partner met kinderen, alleenstaande ouder, overig of onbekend.
Persoon heeft een problematische schuld volgens de “smalle definitie”. Dit betekent dat de persoon voldoet aan ten minste één van de volgende criteria op het peilmoment: 1) Volgt een WSNP-traject. 2) Heeft ten minste zes maanden de zorgpremie niet betaald. 3) Een betalingsachterstand van een Wet Mulder-boete bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) heeft waarvan de tweede aanmaning ten minste twee maanden openstaat, of zich al in een ernstigere wanbetalersfase bevindt. Daarnaast moet het openstaande bedrag in totaal minimaal 50 euro zijn. 4) Heeft langer dan 27 maanden een toeslagschuld van totaal minimaal 50 euro openstaan bij de Belastingdienst. 5) Heeft langer dan 15 maanden een schuld van totaal minimaal 50 euro voor overige belastingaanslagen openstaan bij de Belastingdienst. 6) Heeft een belastingschuld die in de 12 maanden voor het peilmoment oninbaar is geleden. 7) Heeft een betalingsachterstand bij de DUO van 3 maanden of langer en van minimaal 270 euro.
Bestuurlijk onderdeel van het Nederlands grondgebied. Sinds het instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12 bestuurlijke eenheden. Deze indeling in provincies vormt niveau 2 van de Europese NUTS-indeling.
Onder rechtspersonen vallen besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, verenigingen, stichtingen en coöperaties.
De rechtsvorm is een identificatie binnen de door de overheid vastgestelde rechtsnormen voor de verdeling van bevoegdheden binnen een onderneming. Er wordt onderscheid gemaakt in natuurlijke- en rechtspersonen. Onder natuuurlijke personen vallen eenmanszaken, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en maatschappen. Onder rechtspersonen vallen besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, verenigingen, stichtingen en coöperaties.
Groepen van bedrijven met dezelfde hoofdactiviteit op basis van de zogenoemde Standaard Bedrijfsindeling (SBI).
Bedrijf behoort tot één van de volgende 19 sectoren die door de werkgroep Zicht op Ondermijning Vakantieparken zijn geïdentificeerd als zijnde sectoren gevoelig voor witwaspraktijken: afvalverwerking, catering, financiële holdings, groot- en detailhandel, haarverzorging, handel in en reparatie van auto’s, hotels, interieurreiniging van gebouwen, juweliers, koeriers, managementadvisering, overig onderwijs, overige wellness dienstverlening (m.u.v. haar- of schoonheidsverzorging), restaurants en cafés, schoonheidsverzorging, taxibranche, telefoonwinkels, uitzendbureaus en zoetwarenwinkels.
Classificatie van een persoon naar sociaaleconomische categorie op basis van inkomensbronnen in een maand. Voor het bepalen van de sociaaleconomische categorie worden alle inkomsten in de verslagmaand uit de verschillende inkomensbronnen die iemand heeft, met elkaar vergeleken. Het hoogste bedrag is in principe bepalend voor de sociaaleconomische categorie. Daarnaast wordt meegenomen of een persoon ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling. In dit onderzoek worden de volgende categorieën onderscheiden: Inkomen uit werk, Uitkering, Pensioen of Overig en onbekend.
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouder(s). Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
Belangrijkste inkomensbron van de persoon is een uitkering. De categorie 'Ontvanger uitkering' is een samenvoeging van de categorieën: 1) 'Ontvanger werkloosheidsuitkering', 2) 'Ontvanger bijstandsuitkering', 3) 'Ontvanger uitkering sociale voorzieningen overig', en 4) 'Ontvanger uitkering ziekte/AO'.
Bedrag aan loon exclusief bijzondere beloningen, toeslagen en overwerkloon gedeeld door het aantal verloonde uren (exclusief overwerk).
In dit onderzoek worden de volgende typen verblijfsaccommodaties tot de vakantieparken gerekend: huisjesterreinen met centrale verhuur, huisjesterreinen zonder centrale verhuur en kampeerterreinen.
Aantal jaren sinds vestiging in Nederland.
Een persoon wordt door de politie als verdachte van een misdrijf geregistreerd wanneer een redelijk vermoeden van schuld aan dat misdrijf bestaat. Een deel van de geregistreerde verdachten blijkt later niet bij het misdrijf betrokken te zijn of wordt om een andere reden niet officieel door de politie aangehouden. Verdachten van verkeersmisdrijven worden buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek. Op de pagina 'Verdachten' wordt een persoon als verdachte aangemerkt als hij/zij in de 1 t/m 4 of 5 t/m 8 jaar voorafgaand aan het peiljaar verdacht is geweest van een misdrijf; op de pagina 'Eigenaarschap' wordt iemand als verdachte aangemerkt als hij/zij in de 10 jaar voor het peiljaar verdacht is geweest van een misdrijf.
Het gaat om een inschrijving of uitschrijving van een persoon op een (vakantiepark)adres binnen het peiljaar. Stel op een vakantieparkadres komt op 1 maart 2020 3 mensen wonen, er was daarvoor nog niemand woonachtig op dat adres. Vervolgens verhuizen deze 3 mensen weer naar een ander adres op 30 juni 2020. Daarna komt er op 1 september 2020 weer 1 persoon wonen op dat vakantieparkadres en die blijft daar minstens tot het einde van het jaar. Op dat vakantiepark adres hebben er dus in totaal 7 verhuisbewegingen (3+3+1) plaatsgevonden in 2020.
Hieronder vallen verduistering, bedrog, valsheidsmisdrijven, afpersing, bankbreuk en witwassen.
Hieronder vallen alle vormen van diefstal en inbraak.
Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte.
Een veroordeling door de rechter of het Openbaar Ministerie (OM).
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een onderneming voor de uitoefening van de activiteiten. Iedere onderneming bestaat uit tenminste één vestiging.
Misdrijf omschreven in artikel 55 Wet Wapens en Munitie. De Wet Wapens en Munitie regelt de opsporing, vervolging en berechting van handelingen die te maken hebben met (verboden) wapenbezit en wapenhandel.
Vermogensmisdrijf omschreven in artikel 420bis-420quater Wetboek van Strafrecht.
De afstand in kilometers van een woonlocatie tot een werklocatie.

Afkortingen

ABR - Algemeen bedrijven register

ANW - Algemene nabestaandenwet

AO - Arbeidsongeschiktheid

AOW - Algemene Ouderdomswet

BAG - Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BRK - Basisregistratie Kadaster

BRP - Basisregistratie Personen

BSN - Burgerservicenummer

BVI - Basisvoorziening Informatie van de Nationale Politie

BZK - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAK - Centraal Administratie Kantoor

CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek

CJIB - Centraal Justitieel Incassobureau

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

EFTA - European Free Trade Association

EU - Europese Unie

GBA - Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

IND - Immigratie- en Naturalisatiedienst

ICTU - ICT-Uitvoeringsorganisatie

LV WOZ - Landelijke Voorziening WOZ

NUTS - Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques

OZB - Onroerendezaakbelasting

RIEC - Regionale Informatie- en Expertise Centra

SBI - Standaard bedrijfsindeling

SSB - Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden

SZW - Sociale Zaken en Werkgelegenheid

WOZ - Waarde van onroerende zaken

WSNP - Wet schuldsanering natuurlijke personen

Algemeen

Het dashboard Zicht op Ondermijning - Vakantieparken komt voort uit de Actie-agenda Vakantieparken 2021-2022 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en maatschappelijke partners. In het kader van de uitvoering van actiefpunt 1.4 ‘Data-analyse ondermijning op vakantieparken (“zicht op ondermijning”)’ heeft het CBS verschillende fenomenen op vakantieparken onderzocht waarvan de uitkomsten in dit dashboard worden gepresenteerd.

Actie-agenda Vakantieparken 2021-2022

Inmiddels is er ook een langjarige (vervolg)aanpak voor vakantieparken aangekondigd.

Vervolgaanpak Vakantieparken

De kern van het dashboard wordt gevormd door data van het CBS. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om kenmerken van personen, maar ook om gegevens over geregistreerde verdachten door de politie en eigenaren van (vakantie)woningen gebaseerd op de Basis Registratie Kadaster (BRK). In de beveiligde CBS-omgeving worden deze gegevens gecombineerd met data afkomstig van provincies over vakantieparken en onderliggende adressen.

Aandacht voor privacy

Binnen Zicht op Ondermijning - Vakantieparken wordt veel aandacht besteed aan privacy: het CBS bewaakt streng of gegevens niet herleidbaar zijn naar individuele adressen, personen, bedrijven en in dit geval specifiek de vakantieparken. Dat is een wettelijke verplichting en een kerntaak van het CBS. De gegevens in het dashboard zijn daarom altijd geaggregeerd naar provincies, COROP-gebieden of gemeenten. Bij een risico op onthulling worden de uitkomsten in het dashboard onderdrukt.

Samenwerking en kennisdeling

Het onderzoek naar vakantieparkadressen wordt uitgevoerd in samenwerking met een werkgroep. Aan deze werkgroep nemen diverse provincies, enkele RIEC’s, enkele gemeenten, het CBS, het CCV, het Kenniscentrum kusttoerisme van de Hogeschool van Zeeland en het ministerie van BZK deel. Het doel van deze werkgroep is om met name te komen tot inzichten die kunnen bijdragen aan de aanpak en voorkoming van ondermijnende criminaliteit op vakantieparken. Zij bespreken en verdiepen maandelijks de geprioriteerde onderzoeksvragen, inzichten en mogelijke handelingsperspectieven.

Methode, bronnen, begrippen & afkortingen

Op deze pagina met verdiepende informatie wordt bij het tabblad ‘Methode’ de algemene methode van dit onderzoek toegelicht waaronder de definitie van vakantieparken. Verder is onder het tabblad ‘Bronnen’ een beschrijving terug te vinden van alle bestanden en registers die ten grondslag liggen aan de cijfers in dit dashboard. Onder ‘begrippen’ vind je een beschrijving terug van alle begreippen die in dit dashboard terugkomen. En als laatste is ook nog de betekenis van de gebruikte afkortingen toegevoegd.


Zicht op Ondermijning

Het dashboard Zicht op Ondermijning biedt elke gemeente in Nederland extra inzichten in lokale ondermijnende criminaliteit.

Bekijk het dashboard Zicht op Ondermijning

Actie-agenda Vakantieparken 2021-2022

Het project Zicht op Ondermijning - Vakantieparken is voortgekomen uit de Actie-agenda Vakantieparken 2021-2022.

Bekijk de agenda Actie-agenda Vakantieparken 2021-2022

Vervolgaanpak Vakantieparken

In de zomer van 2023 heeft Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge een langjarige (vervolg)aanpak voor vakantieparken aangekondigd. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan de Actie-agenda Vakantieparken, die loopt sinds 2018.

Bekijk deze aanpak Vervolgaanpak Vakantieparken

Barrièremodellen

Barrieremodellen belichten het proces van een bepaald delict en maken daarmee inzichtelijk welke barrières kunnen worden opgeworpen om het werk van criminelen te voorkomen of te verstoren. Kennis die wordt opgedaan vanuit Zicht op Ondermijning – Vakantieparken is ook relevant voor deze barrièremodellen.

Lees meer op de website https://www.barrieremodellen.nl/

Vooronderzoeken inschrijvingen vakantieparken

Voorafgaand aan dit project heeft het CBS twee vooronderzoeken uitgevoerd naar inschrijvingen van personen en bedrijven op vakantieparken. Deze onderzoeken zijn gebaseerd op oude data over vakantieparkadressen afkomstig van de provincies. De uitkomsten uit de vooronderzoeken zijn daarom niet goed vergelijkbaar met de uitkomsten op dit dashboard.

Bekijk de publicatie Vooronderzoek inschrijvingen vakantieparken, 2018-2019

Bekijk de publicatie Inschrijvingen vakantieparken per gemeente, 2017-2021

Pilot vakantieparkadressen in beeld

De Landelijke Data Alliantie Toerisme en het ministerie van BZK hebben het CBS gevraagd of zij een verkennend onderzoek konden uitvoeren naar de mogelijkheden om op basis van de BAG en BRT een landelijke registratie van vakantieparkadressen op te zetten. Een belangrijk onderdeel hiervan was de uitkomsten te vergelijken met de vakantieparkadressen uit dit project.

Bekijk de uitkomsten van dit onderzoek Pilot vakantieparkadressen in beeld

Releasekalender

Oktober 2023 (zesde release)

Toegevoegde analyses

 • Indicator Eigenaarschap: Nieuwe cijfers over meerbezit op vakantieparken en in verschillende provincies
 • Nieuwe indicator Kenmerken adresinschrijving: cijfers over verhuismutaties, inschrijvingsduur en aantal personen ingeschreven per vakantieparkadres

Volgende release staat gepland voor januari 2024

Juli 2023 (vijfde release)

Toegevoegde analyses

 • Startpagina vakantieparken
 • Indicator: Incidenten: totaal incidenten en aantal incidenten op vakantieparken ten opzichte van alle incidenten in de regio
 • Indicator: Eigenaarschap: veroordeelde familieleden van eigenaren vakantiewoningen, verdachte familieleden van eigenaren vakantiewoningen en cijfers over 2022
 • Indicator: Arbeidsmigranten: Arbeidsmigranten niet ingeschreven in de BRP en werkkenmerken van de arbeidsmigranten

April 2023 (vierde release)

Toegevoegde analyses

 • Cijfers over de provincie Zuid-Holland
 • Trends: cijfers over alle indicatoren aangevuld met de meest recente verslagjaren
 • Indicator: Eigenaarschap: veroordeelde eigenaren, verdachte eigenaren en eigenaren met een buitenlands adres

Januari 2023 (derde release)

Toegevoegde analyses

 • Indicator: Eigenaarschap: type eigenaren van vakantiehuisjes en meerbezit
 • Indicator: Arbeidsmigranten woonachtig op vakantie
 • Analyses aantal parken op niveau van Corop-gebieden en gemeenten beschikbaar

Oktober 2022 (tweede release)

Toegevoegde analyses

 • Indicator: Bedrijven ingeschreven op vakantieparken
 • Data over de provincies Drenthe en Noord-Brabant
 • Analyses op gemeenteniveau voor elke indicator
 • Analyses over het jaar 2021 voor de indicator ingeschreven personen

Juli 2022 (eerste release)

Toegevoegde analyses

 • Ingeschreven personen
 • Incidenten
 • Verdachten
 • Problematische schulden
 • Eigenaren vakantiehuisjes

Contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen over Zicht op Ondermijning - Vakantieparken, neem dan contact op met:
zichtopondermijning@ictu.nl

Download

Op deze pagina kunt u de datasets downloaden die gebruikt worden op de verschillende pagina's

Ingeschreven personen

Download data

Incidenten

Download data

Verdachten

Download data

Problematische schulden

Download data

Eigenaren vakantiehuisjes - eigenaar-bewoners

Download data

Eigenaren vakantiehuisjes - alle eigenaren

Download data

Eigenaren vakantiehuisjes - meerbezit

Download data

Bedrijven - Bedrijfskenmerken

Download data

Bedrijven - Aantallen

Download data

Arbeidsmigranten

Download data

Kenmerken adresinschrijving - verhuismutaties

Download

Kenmerken adresinschrijving - ingeschreven personen

Download